ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಸಂಚಿಕೆ ೩

ಶಾಲೆಯು ಸಮಾಜದ ಸೂಕ್ಶ್ಮ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ

ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: apu_156370_lc_enabling_environment_iii_kannada-17.01.2018.pdf
18461 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7223 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು