ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಥೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಾಲಿಕೆಯ (comics) ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: kannada-physics-paddy2.pdf
18620 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7274 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು