ಭಾಷಾ ಸಮೃದ್ಧ ತರಗತಿ

ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಜ ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ಒಡನಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.

 

 

ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ll02_kn_final.pdf
18911 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7393 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು