ಬಯಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಒಂದೊತ್ತಿನ ತುತ್ತಿಗಾಗಿ ದಿನವಿಡಿ ಶ್ರಮಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದರು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಅವರಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ.
ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: bayalu_october_2015.pdf
17383 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6658 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು