"ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ" ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ "ನಾ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ"ವರೆಗೆ ಪಯಣ

ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ.

ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: apu_135666_lc_innovative_issue_in_kannada_gowri_and_parul.pdf
19019 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7425 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು