ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಥೆ

ಇಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: astro-k.pdf
19218 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7452 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು