ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಥೆ

ಇಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: astro-k.pdf
18346 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7154 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು