ಒಂದೆಯೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೋ

 ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಕುಶಲತೆಗಳು

ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: 11952-ondeyo-bere-bereyo.pdf
18068 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6931 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು