ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಒಂದನೆ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: class_1.pdf
18610 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7272 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು