ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹೆಸರುಕಾಳು

ಇರುವೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಸಿಹಿಯಾದ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಸಿರು ಕಾಳು ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಥಾ ಭೋಜನ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿರಿ.

 

18938 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7394 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು