ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಹೌದಾ?

ಕೊಡುಗೆ: nethravathi.yn | Nov 23, 2012
suvarna mali patil's picture

ಹೌದು ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ತೆ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ.

18624 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7274 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು