ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

19301 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7712 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಅನುಪಾತದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Arvind Gupta |  Mar 16, 2018 ಭಾಷೆ, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪೈ / ಅಂದಾಜು 22/7 ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಉಗಮ ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Apr 30, 2018 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ , ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
ಭೂಮಿಯ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬಂತೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು
 
ವಸ್ತುಗಳು ಏಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ? -ಸ್ಮಿತಾ ಬಿಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:I Wonder |  Jun 02, 2018 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
ವಸ್ತುಗಳು ಏಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ? 
ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  ಮೇ 14, 2018 ಭಾಷೆ, ಇತರೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಫೈನ್ಮನ್ ಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಬ೦ದಾಗ -ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  ಮೇ 11, 2018 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಐನ್ ಸ್ಟೈನ ರ ಅನ೦ತರ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಫೈನ್ ಮನ್ ಅವರ ೧೦೦ನೆಯ ಜನ್ಮ

ಪೈ ಮೌಲ್ಯ-ವರ್ಗ ಚಟುವಟಿಕೆದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Arvind Gupta |  Mar 16, 2018 ಭಾಷೆ, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಇಂದು ನಾವು ವರ್ಗ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪೈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. 22 ಮಕ್ಕಳು ಕೈಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಿಡಿದು ಅಂದಾಜು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮನೆe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Pratham Books |  Feb 19, 2018 ಭಾಷೆ, ಸಮಾಜ ಪಾಠಗಳು, ಇತರೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಮನೆಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬನ್ನಿ ಒಂದು ವಿಹಾರ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ

ಪುಟಗಳು(_e):

ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ