ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

18051 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6931 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಗೋಳದ ಕಲಿಕೆಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:TeacherPlus |  Oct 20, 2017 ಸಮಾಜ ಪಾಠಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು  | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪಠ್ಯವಿಷಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ನೆಲೆಯ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಚೌಕಟ್ಟು ಅನಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುಗಾರಿಕೆ :ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಕಾಸe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:TESS India |  Oct 18, 2017 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಈ ವ್ಯಾಸಂಗಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ‘ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ’ ಅಧ್ಯಾಯ ವನ್ನು  ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಆಕರ್ಷಕ ಫಿಬೊನಾಚಿ! e-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Pratham Books |  Oct 16, 2017 ಭಾಷೆ, ಗಣಿತ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಖ್ಯಾ ಅನುಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದರು.

ಸಾಕ್ರಟೀಸನ ಸೂಕ್ತಿಗಳುಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Oct 13, 2017 ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು  | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ತನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. "

"ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಒಳಗಾಗದ ಜೀವನ ಜೀವನವೇ ಆಲ್ಲ."

ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳುಚಿತ್ರ | ಕೊಡುಗೆ:Jaikumar Mariappa |  Oct 12, 2017 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
ಅಂಬಲಿ ಮೀನು(jelly fish)ಚಿತ್ರ | ಕೊಡುಗೆ:Jaikumar Mariappa |  Oct 11, 2017 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
ಅಂಬಲಿ ಮೀನು(jelly fish)ಚಿತ್ರ | ಕೊಡುಗೆ:Jaikumar Mariappa |  Oct 11, 2017 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಪುಟಗಳು(_e):

ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ