ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

18101 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6936 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಮಾನವನ ಕಣ್ಣುದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Nov 02, 2017 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಜೀವಂತ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ-ಕುದುರೆ ಲಾಳದ ಏಡಿಗಳು(Horse shoe crab)ಚಿತ್ರ | ಕೊಡುಗೆ:Jaikumar Mariappa |  Oct 30, 2017 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ , ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು  | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
ಜೀವ ಜಲ-ಈ ಭೂಮಿ ನನ್ನದು 24ಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Vigyan Prasar |  Oct 27, 2017  | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ನೀರನ್ನು ಬಲು ಜತನದಿಂದ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಈ ಧ್ಚನಿನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಗರದ ಸಂಪತ್ತು-ಉಪ್ಪುಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Vigyan Prasar |  Sep 12, 2017 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇತರೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ ,ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಸಾಗರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋವ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಣೆ ಕೇಳಿ.

ಚಾಕ್ಷುಷ ಬೀಜಗಣಿತ 3 - ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Swati Sircar |  Oct 26, 2017 ಗಣಿತ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

 ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ =(a+b)²+(a-b)² = 2(a²+b²) ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಲು ಸುಲಭ ಮೈ ಡಿಯರ್ ವಾಟ್ಸನ್! -ಈಶಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ರಾಜ್ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:I Wonder |  Oct 24, 2017 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ರಸವತ್ತಾದ ಪುಸ್ತಕವೊಂದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದರೆ, ಇದೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ:The Agenda of

ಆಮೆಚಿತ್ರ | ಕೊಡುಗೆ:Jaikumar Mariappa |  Oct 23, 2017 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಪುಟಗಳು(_e):

ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ