ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

18101 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6936 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ.ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:umashankerperiodi |  Nov 21, 2017  | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಳೇನೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಬ ಗಿರಿಯ ಮಾತು ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಬ್ಬು ಮಾಡಿತು.

ಮೊಲ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Nov 17, 2017 ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
 ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಸುರಭಿ.
ಮೊಲ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Nov 17, 2017 ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
 ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಸುರಭಿ.
ಹುಲಿ ಬಂತು ಹುಲಿe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Pratham Books |  Nov 15, 2017 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

 ಹುಲಿ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಅದು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಭಯಂಕರವೂ ಹೌದು .

ಬಾಯಾರಿದ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ತತ್ತ್ವಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji Foundation , Jaikumar Kannada |  Nov 14, 2017 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಲೇಖನವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಬಾಯಾರಿದ ಕಾಗೆ ಕಥೆಯಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವಚಟುವಟಿಕೆ | ಕೊಡುಗೆ:I Wonder |  Nov 10, 2017 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಅಥವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೀರುವ, ಇತರ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬುದರ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡುವುದುದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Nov 03, 2017 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪುಟಗಳು(_e):

ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ