ವಿಶ್ವದರ್ಶನ 6-ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ಜ್ಞಾನ

ನೂರೆಂಟು ಕೋಟಿ ಆಕಾಶ ಕಾಯ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಆಕರ್ಷಣೆ .ನಮ್ಮ ಪುರಾತನರೂ ಆಕಾಶ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಕಾಲದ ಖಗೋಳ ಜ್ಞಾನದಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 27 mins
18450 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7211 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು