ತಾರೆಗಳ ಹುಟ್ಟು- ಸಾವು

ತಾರೆಗಳಿಗೂ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇರುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯವಸ್ತು. ಇದರ ವಿವರಣೆ ಈ ಧ್ವನಿನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.ವಿಶ್ವ ದರ್ಶನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ  ಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 45 mins
18620 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7274 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು