ಉಷ್ಣವಹನ-ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣ ಚಲನೆ

Download: 13.mp3

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪದ ಚಲನೆ ಕುರಿತ ಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 45 mins
18621 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7274 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು