1 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವುದು

ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೇ ಬರದ ಮಗುವಿಗೆ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಲು ಹೋಗಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳು ಆಟಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವ ಇದೇ . ಇದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯ  ಬೋಧನೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಆರು ವರ್ಷಗಳ  ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ  ಅದರ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಎರಡೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ದವಾಗುವ ತನಕ "ಅ" ಮತ್ತು "ಆ" ಅಥವಾ "ತ" ಮತ್ತು "ಥ" ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ   ನಾವು 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ಅಥವಾ 4 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ ವಿವಿಧ ಧ್ವನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬರೆದ ವಿವಿಧ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಮುಂದೆ ಓದುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು  ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  •  ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ತರಗತಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು  ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ , ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. .ಮಕ್ಕಳು ವಾಡಿಕೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಉಲ್ಲಾಸ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ  ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಪಾಠಗಳ ಕಲಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವಾಗುತ್ತದೆ.  
  • ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾವು ಅವರು ತಮ್ಮ ತನು ಮನಗಳು  ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಅನಂದದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ನಾವು ಅದೇ ಆಟಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, ನೃತ್ಯಗಳು, ಪದ್ಯಗಳು, ಕಥೆಗಳು  ಹೇಳಿಕೊಡುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  •  ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣಗಳು, ಆಕಾರಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು, ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲರೇ  ಎಂದೇಕೆ ನೋಡಬಾರದು? ಈ ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವೇ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಸ್ಪರ್ಷ ಮಾತು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸದ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
  • ನಾವು ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಬಹುದು - ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ  ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.·      

 • ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠಕಲಿಯಲು  ಅಗತ್ಯವಿರುವ  ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.. ಇದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ – ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ  ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನ್ನು ಉತ್ತಮ ವಾಗಿ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.

• ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು, ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದು ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಜೀವಂತವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು,  ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರತಿ ಪುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು, ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು, ಇಲ್ಲಿನ ಗುರಿ ಆಗಿರಬೇಕು.

• ನಾವು ಸ್ವತಃ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಷಯದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಮಾಡೋಣ? ನಿನ್ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ವರು ಯಾರು - ಸೀಲಿಂಗ್ ನೋಡು – ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ? ನೆಲದ ನೋಡು ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ? ನಿನಗೆ ಪಕ್ಕದ ತರಗತಿಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಾನು ಏನು ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ?

• ಈಗ ನಾವು  ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ –ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಹೂ ಮುಡಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಮರಇದೆಯೇ? ನೀವು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರಿ ಹಾರನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆಯೇ? ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್  ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆಯೇ? (ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಲೋಗೊ) ಹೊರಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣ ಏನು?

  •  ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಸೇರಿಸೋಣ - ಟ್ರಾಕ್ಟರ್  ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆಯೇ? ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾರನ್ ಶಬ್ಧ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ? ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಬಣ್ಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣವೇ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗೆ ಹಗುರವಾದ ಅಥವಾ ಗಾಢವಾದ ಸಣ್ಣ  ಸಣ್ಣ ತೇಪೆಗಳಿವೆಯೇ? ಹೊರಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ (ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಲೋಗೊ), ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಹುಡುಗಿಯ ಕೂದಲು ಉದ್ದ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಗಿಡ್ಡ  ಇದೆಯೇ?  ಹುಡುಗನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ? ನನ್ನ ಸೀರೆಯ ಬಣ್ನ ತಿಳಿ ಅಥವಾ ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವೇ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕರ್ಟ್ನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವೇ? ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿ ನಷ್ಟೇ ಬಿಳಿ ಇದೆಯೇ?
  • ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಅವರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ,ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು) ಹೋಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಒಳಗೊಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ / ಆಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು.  ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ
  •  ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ಪದಗಳಿರುವ ಹಾಡುಗಳು  ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನಂತರ ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. - "ತ" ಅಕ್ಷರ ಪದೆ ಪದೆ ಬರುವ ಹೊಸಾ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ. ನಾವು ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಪದಗಳ ಆಟ (ಅಚ್ಚಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲದಚ್ಚು) ರಚಿಸಿರಿ -, ಸರಿಗಮ ಎಂಬ ಪದಗಳ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ -. ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಬ್ದಗಳ ಆಟ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ  ಬಳಸಬಹುದು.

• ಮೇಲೆ  ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆ - ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಈ  ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲು ದೇಹ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಯ ಆಟಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬರವಣಿಗೆ ೆಂಬುದುಮನಸ್ಸು, ಕಣ್ಣು, ಕೈ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ತಮಾಷೆ ಆಟಗಳು (ನಾಯಕ ಮಾಡಿದಂತೆ  ಮಾಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಆಡಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯದ ಕವನಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಳು  ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

  • • ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅವಧಿಗಳು, ಸಂತಸದ  ಲವಲವಿಕೆಯಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು - ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು  ಮಗುವಿನ ಮಾಡಿದರೂ  ಚೆನ್ನ . ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಲಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಳೆಯಲು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
  • ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧತೆ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು . ಈ ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಜ್ಜೆ  ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು  ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮೆಟ್ಟಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಪರದಾಡುವುದು ಬೇಡ.

• ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ – ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ  ಶಾಲೆಯು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಂತರ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಎನನ್ನೋ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗದಂತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಗೊಳಿಸಬಹುದು

18938 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7394 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು