ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?

 

ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ಇವರು ದಂತವೈದ್ಯರು, ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ  ವೆಬ್  ಕಾಮಿಕ್ ಕಲಾವಿದರು. ಕಾಮಿಕ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ  ಗ್ರಾಂಟ್ ಸ್ನೈಡರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರ ಕುಂಚ ಚಿತ್ರಿಸದ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟವಿರಲಿ ಕನಸೇ ಇರಲಿ.ಕಲೆಇರಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿ  ಮುಗ್ದ ಮನವಿರಲಿ ಸ್ನಿಗ್ದ ಕವನ ವಿರಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡುತ್ತವೆ.

ಅದರ ಒಂದು ತುಣುಕು ಇಲ್ಲಿದೆ.

19206 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7451 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು