ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ

 ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡುವುದೇ ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.  ಯಾವುದೇ ಮಗು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ.ಇಲ್ಲ! ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಯಾವುದೇ ಮಗು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸು ಎಂದು ಗದರುತ್ತಾರೆ.  ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಯಾವುದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

 

19218 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7452 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು