ಹೀರುನಳಿಕೆ(ಸ್ಟ್ರಾ) ಆಟಗಳು

Resource Info

ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ

 ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೀರುನಳಿಕೆ ಬಳಸಿ ಕೋನಗಳು, ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು.

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 40 mins
ಉದ್ದೇಶ: 

ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಕ ಕೋನಗಳು, ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಲನೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಂತಗಳು: 

Well, almost!

One can observe how the food pipe facilitates swallowing by that expansion & contraction movement.

Encourage the learners to find out more interesting uses & demonstrations of a plastic straw.

17921 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6752 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು