ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯೋಗ

ಪ್ರಯೋಗ

Resource Info

ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಸುಲಭಾವದ ಕಲಿಕೆ.

ಕಾಲಾವಧಿ: 
01 hours 00 mins
ಪೀಠಿಕೆ: 

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪರಿಚಯ & ಮಹತ್ವ

ಉದ್ದೇಶ: 

ಯಾವ ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು

19019 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7425 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು