ಅಕ್ಕ ಬಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ..

Resource Info

ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ

ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಕೂಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಚದರ ಕಾಗದದ ತುಂಡು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 30 mins
ಉದ್ದೇಶ: 

 

  • ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಸರಣಿಗಳು
  • ಭಿನ್ನರಾಶಿ
  • ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಸಂಕಲನ
  • ಹಿರಿಯ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಸರಣಿಯ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಪರಿಚಯ

​ಇವುಗಳ ಶೋಧನೆ

 

 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಂತಗಳು: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18092 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6935 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು