ANG SABI NG BIBLIYA: Ang asawang lalaki ang ulo ng pamilya. Patuloy na ‘lumalago’ ang ating pananampalataya sa paglipas ng panahon habang natututo tayo nang higit tungkol sa kaniya, habang ating “ginagawa ang mga bagay na kalugud-lugod sa kaniya,” at habang nararanasan natin ang tulong niya. Ito ang dapat na gawin ng mga tao. Hindi ko alam ang gagawin. Sumablay ang palaso, at naglaho ang kuneho sa mga palumpon sa unahan. 1976, 58. . At sa aming buhay, lagi nila akong binibigyan ng malamig na pakikitungo—noong nakaraan, masaya kaming lahat na nagtitipon sa paligid ng mesa upang magkaroon ng pagkain, ngunit ngayon itinapon nila ako sa isang tabi kapag kumakain, na parang walang laman na hangin. Sa likod nito, ginagamit ito ni Satanas upang abalahin ako upang ako ay maging negatibo at magsabi ng mga salita ng kawalang-paniwala tungkol sa Diyos at mga salitang tumatanggi sa Diyos dahil sa hindi makayanan ang kanilang masamang-pakikisama. Pagkatapos ay naisip ko: “Ngayon ang aking pamilya ay sumasalungat sa aking pananalig sa Makapangyarihang Diyos, binibigyan ako ng malamig na pakikitungo at pinababayaan ako. Ang … Itinuro sa atin ni Pangulong Gordon B. Hinckley: “Banal ang pamilya. Ilang ulit pa silang tumawag sa neurosurgeon para pagabay at makasiguro, at sinunod ang payo nito sa bawat detalye. Si Satanas ay sobrang may masamang hangad, pangit at masama. Kung isa kang asawang lalaki, inaasahan ni Jehova na maibigin mong aalagaan ang iyong asawa. … Kapag ang Diyos at si Satanas ay naglalaban sa espirituwal na dako, paano mo dapat pasayahin ang Diyos, at paano ka dapat manindigan sa iyong patotoo sa Kanya? Kapag sinusubok ka ng Diyos, dapat mo pa ring hanapin ang katotohanan. Para sa akin, simbulo rin ng pag-asa ang pagtatanim. Sinagot ng ating Ama sa Langit ang aking dalangin. Pinutol ako muli ng aking kapatid, at sinabi: “Naniniwala lamang kami na ang mga salita ng Diyos ay nasa loob ng Bibliya. Kung ating iisipin, walang lipunan kung wala ang mga pamilya. Sa likod ng bawat hakbang na ginagawa ng Diyos sa inyo ay pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos—sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan. Sa huli, ang mga sumusunod sa Diyos at nagpapasakop sa lahat ng mga salita at gawain ng Diyos ay maaaring manatili, habang ang mga tumalikod at lumalaban sa Diyos ay mawawasak. Hindi ako nakaramdam ng lungkot sa Iglesia kahit na ang mga kapatid at ako ay wala sa parehong lugar. Si Neil Hutchison ang doktor na iyon na nagdasal para matulungan at may pananampalatayang umasa sa Panginoon at sa neurosurgeon, kaya’t nakagawa siya ng himala sa pinakamahirap na kalagayan. Samakatuwid, kung makakabuo ako ng isang magandang relasyon sa aking pamilya ay hindi dahil sa akin, kundi ito’y pinasiyahan ng Diyos. Isang gabi, naibahagi ko sa isang kapatid sa simbahan ang tungkol sa aking estado pagkatapos ng pagtitipon. Maraming kuwento sa mga banal na kasulatan ang nagsasalaysay kung paano naisakatuparan ang mga dakilang bagay sa pamamagitan ng pananampalataya. Anyayahan ang sinumang estudyante na gustong magbahagi ng mga angkop na karanasan sa klase. Mula sa mga banal na kasulatan, ibinilin sa atin ni Santiago: “Kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat; at ito’y ibibigay sa kaniya. Isa sa mga alituntuning ito ay “magtiwala sa Diyos at sa kahandaan Niyang tumulong kung kinakailangan, gaano man katindi ang pangyayari.”6, Nagpatotoo si Elder Robert D. Hales na si Joseph Smith, “sa edad na 14, matibay ang … pananampalataya at sinunod ang tagubilin ni propetang Santiago na ‘humingi sa Dios.’ Dahil tinawag na propeta si Joseph, ang Diyos Ama at Kanyang Anak na si Jesucristo ay nagpakita at nagbilin sa kanya.”7, Hinikayat tayo ni Pangulong Thomas S. Monson: “Habang nagdarasal tayo bilang mag-anak at habang nag-iisa, gawin natin ito nang may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya… . Sabi sa atin ni Jesucristo, na ating Tagapagligtas: “Maging mapagpakumbaba ka; at ang Panginoon mong Diyos ay aakayin ka sa kamay, at bibigyan ka ng kasagutan sa iyong mga panalangin.”1. Naisip ko ito ay kahanga-hanga, sapagkat ito ay dapat na napakahirap para sa akin na gawing magaan ang background ng aking edukasyon. Matapos kaming magkita at mag-usap nang maikli, Siya nagsimulang nagsalita ng utos at palait: “Ngayon na narito ka, sabihin mo sa akin at sa aking asawa ang magandang balita na sinabi mo sa telepono.”, Sinabi ko sa aking kapatid at asawa niya: “Ang Panginoon ay bumalik sa laman bilang Anak ng tao at lumapit sa sangkatauhan nang palihim. “Sa bawat hakbang ng paggawa ng Diyos sa gitna ng mga tao, sa panlabas, mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, na parang mula sa pagsasaayos ng tao, o mula sa panghihimasok ng tao. Kaya tingnan natin kung ano ang pipiliin ni Rayson kapag nahaharap sa kanyang espirituwal na digmaan. Natural, ang mga mananampalataya at di-mananampalataya ay magtatapos sa kanilang magkakahiwa-hiwalay na landas, at ang mga pamilya ay magkakalayo. Nagpasalamat siya sa maraming kalugud-lugod na awa ng Panginoon sa buhay niya at lalo na sa Mang-aaliw na naroon sa nakaraang 12 oras. Hindi ko alam kung paano maranasan ito. Sa mga huling araw, ang Diyos ay dumating upang magsagawa ng gawain na pagbukud-bukurin ang mga tao ayon sa kanilang uri at ibabalik sa Kanyang tahanan ang lahat ng mga nakakaunawa ng Kanyang mga salita at sumusunod sa Kanya. Kapatid, inaasahan kong iisipin mo ito nang mabuti. Hindi ba ito karapat-dapat ng siyasatin? Paano palalakasin ng pag-unawa sa “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo” ang inyong pananampalataya sa Diyos at pagpapalain ang mga pinangangalagaan ninyo sa pamamagitan ng visiting teaching? Kailangan ba akong gumawa ng isang pagpipilian? Ang proteksyon at gabay ng Diyos ay nagbibigay daan sa atin na mamuhay hanggang ngayon. Kaya naman, dito palamang makikita na ang kahalagahan ng isang pamilya. Bakit umiiral sa pamilya ang pagmamahalan, pagtutulungan at B. may respeto ang bawat miyembro ng pamilya c. may pagpapahalaga ang bawat isa sa pamilya D. pantay-pantay ang pakikitungo nila sa isa't isa pananampalataya? Answers: 2 question Bakit umiiral sa pamilya ang pagmamahalan pagtutulungan at pananampalataya Hindi ko nakamit ang mga kundisyon at kaya hindi ako kwalipikado na mag-aplay para sa trabaho. 1976, 83; o Ensign, Nob. Gayunpaman, matapos magkita ng aking nakatatandang kapatid sa ang aking ina, ay nagbago ang lahat sa bahay …. “Ang Nagtataguyod na Kapangyarihan ng Pananampalataya sa Oras ng Kawalang Katiyakan at Pagsubok,” Liahona, Mayo 2003, 75. “Paghahanap ng Pananampalataya sa Panginoong Jesucristo,” Liahona, Nob. Nagbabanta ba siya na putulin ang lahat ng relasyon sa akin o upang itigil ang pagtulong sa akin na magbayad para sa aking pag-aaral? Kahit sundin mo ang lahat ng ito bilang isang patakaran, kailangang panatilihin mo ito, at gaano man katindi ang mga pagsubok, hindi mo bibitiwan ang iyong normal na kaugnayan sa Diyos. Naisip ko sa aking sarili: “Naging kaaway ba ako ng aking pamilya?” Lalo na nang makita ko ang aking ina na lumalayo sa akin, lalong nasasaktan ang aking puso. Kaya hindi natin dapat hatulan ang mga bagong salita na ito na hindi mga salita ng Diyos ng basta dahil hindi ito naitala sa Bibliya.”. Hayaan mong magbasa ako ng mga ilan sa mga sipi ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, at mas mauunawaan mo pa. …” Nang sinabi ko ito, binuksan ko ang aking laptop. Anong umiiral na wala sa Aking mga kamay?” Oo, ang lahat ay nasa mga kamay ng Diyos at ang Diyos ay kasama ko sa anumang aking nakatagpo. Ang unang taong nais kong ipangaral ang ebanghelyo ay sa aking kuya na aktibong naglingkod sa Panginoon sa simbahan at naging tagapangulo ng College Christian Association. Sa pagtatanim, napapakain ang pamilya, nakatutulong sa bansa at naaalagaan ang kalikasan. Nagpasalamat siya sa isang di nakikitang dalubhasang naroon at malayang nagbahagi ng higit na dakila Niyang kaalaman sa oras ng kanyang pangangailangan. Dapat kayong maghangad na maunawaan ang hangarin ng Diyos at ang Kanyang kalooban, at pagkatapos ay mamuhay ng iyong buhay, mamuhay ka alinsunod sa direksyon ng kapalaran na isinaayos at pinamamahalaan ng Maylikha para sa inyo.”, Nakakuha ako ng kaliwanagan sa mga salitang ito: Ang Diyos ang Lumikha at Tagapamahala ng lahat ng mga bagay, at wala ako kundi isang maliit na nilikha na kabilang sa lahat ng mga bagay. Ang totoong daan ay ang may gawain ng Banal na Espiritu at mga pagpapahayag ng katotohanan; maaari itong tustusan ang buhay ng tao, mababago ang masasamang ugali ng tao, at gawin ang tao na lalong taglay angkinin ang tamang pagkatao at makilala ang Diyos. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito na tanggapin ang pagbabalik ng Panginoon dahil lamang sa pagkondena mo sa Makapangyarihang Diyos. Patuloy akong susundin Siya. Natatakot talaga akong bumalik sa ganoong uri ng buhay. answers dahil responsibilidad nga magulang Paano mapauunlad ang ibinigay ng iyong pamilya na edukasyon, paggabay sa pagpapasiya at paghubog sa pananampalataya? Pinapayagan tayo ng mga katotohanang ito na maunawaan ng sangkatauhan kung paano pinatnubayan ng Diyos ang mga tao sa kanilang buhay sa Kapanahunan ng Kautusan, kung paano ginawa ng Panginoong Jesus ang gawain ng pagtubos sa tao sa Kapanahunan ng biyaya, at ngayon kung paano hatulan, kastiguhin, linisin at baguhin ang mga tao sa Kapanahunan ng Kaharian. Sa tuwing nababahala ako tungkol sa aking kinabukasan, magmadali akong manalangin sa harap ng Diyos at hilingin sa Kanya na bigyan ako ng pananampalataya. Halatang may pagdurugo sa loob ng basag niyang bungo—at mamamatay siya kapag namuo ang dugo sa kanyang utak. Naroon ang una sa maraming beses na pagtawag nila sa Wellington, kung saan sinikap ng isang neurosurgeon na unawain ang lagay ng bata at gabayan ang kabadong doktor sa buong proseso ng maselang operasyon. Noon ko lamang nakita na sobrang nagkaroon ako ng damdamin para sa aking pamilya at naintindihan ko na ang mga interpersonal na relasyon sa pagitan ng mga tao ay mga pisikal na ugnayan na hindi umiiral sa espiritwal na kaharian. Nang Ang Aking Pamilya ay Umiwas Lahat sa Akin, 4. Mula noon, nagsimula akong magsanay sa pag-asa sa Diyos at basahin ang higit pa sa mga salita ng Diyos tungkol sa soberanya ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay ang lahat ng katotohanan na hindi natin naririnig dati. Sa totoo lang, ang mga salita at gawain ng Diyos ay hindi buong naitala sa Bibliya. Hindi ako maaaring sumuko sa tunay na daan dahil lang sa takot ako sa aking kapatid na huminto ang tulong sa pagbayad para sa aking pag-aaral. Kahit na hindi ako pinangalagaan ng aking pamilya, mayroon akong gabay ng Diyos at pag-ibig ng Diyos upang suportahan ako, at ito ay tunay na mahalaga. at Siya ang aking suporta, kaya walang dapat ipag-alala.”, Patuloy kong pinagnilay-nilayan ang mga salitang ito ng Diyos: “Ang inyong kapalaran, inyong lahat-lahat, ay nagaganap sa loob ng mga pagsasa-ayos ng Diyos at hindi nasa inyo. Ang mga Fariseo ng mga Hudyo ay nilabanan at kinondena ang Panginoon, sa gayon ay galitin ang disposisyon ng Diyos at nagdala ng isang malaking kapahamakan sa kanilang sarili at sa Israel. Sakop nito ang pinakabanal sa lahat ng relasyon. Madalas siyang nagbigay ng mga sermon sa kolehiyo at mataas na paaralan sa mga mag-aaral at madalas din niyang sinabi sa amin: “Ang Panginoon ay babalik sa anumang sandali. (1 Pedro 3:7) Ginawa siya ni Jehova bilang kapupunan mo, at gusto Niyang mahalin mo siya at igalang. Sinabi mong naniniwala ka sa Bibliya, kaya bakit hindi mo pinansin ang katuparan ng mga hula sa Bibliya? Alam ni Satanas na mayroon akong malalim na damdamin para sa aking pamilya at na labis akong nababalisa sa aking kinabukasan, kaya ginamit nito ang aking pamilya upang tutulan ako na tanggapin ang kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw at ginamit ang aking pag-aaral upang pilitin akong sumuko sa totoong daan. Nagbibigay ng saya at inspirasyon ang … Paano ka madaling malinlang? Ang …, Ni Jingnian, Canada Bata pa ako ay sinundan ko na ang pananalig ng pamilya ko sa Panginoon, na madalas na nagbabasa ng Biblia at dumadalo sa mga sam…, Ni Grace, Malaysia Naniniwala akong maraming mga kapatid na tinanggap ang pagbabalik ng Panginoong Jesus ay dumanas ng pagharang ng ating mga di-mana…. … Kapag kailangan natin ng tulong, kahit ang walang malay na batang may malaking problema, dinidinig ng Ama sa Langit ang ating dalangin, at mapagmahal Niya tayong ginagabayan. Mapapanatili ng isang espiritwal na buhay ang iyong wastong pagpasok. Alam ni Satanas na mayroon akong malalim na damdamin para sa aking pamilya at na labis akong nababalisa sa … Tatlumpung taon na ang nakararaan may tunay na pangyayaring naganap sa pinakaliblib na bahagi ng New Zealand. Tatlong taon akong tumigil sa paaralan dahil sa kawalan ng pera; ngayon ako ay magiging isang junior, at kung kailangan kong huminto sa pag-aaral, wala akong pagkakataon na magpatuloy sa aking pag-aaral. Answers: 1 question Paano isasabuhay ang pananampalataya sa tulong ng pamilya? Hindi ba ako nahulog sa mga pakana ni Satanas? Ito ang pinakamaliit na pangangailangan para sa isang espiritwal na buhay.”. Palubog na ang araw sa kanluran; alam kong didilim na sa loob ng 30 minuto, at hindi ko gustong gabihin sa pag-uwi. Naisip ko: “Patuloy mong sinasabi na ikaw ay matapat sa Panginoon at naghihintay ka sa Kanyang pagbabalik, kaya’t bakit hindi ka maghanap at magsaliksik, ngunit sa halip bulag na itinanggi at kinondena ito nang naharap sa balita sa pagbabalik ng Panginoon? Sira ang antigong X-ray machine, kaya’t hindi makakuha ng X-ray. Nilibot ko ang buong paligid na maaaring binagsakan nito pero hindi ko ito makita. Ang lahat ng mga pagkalito ko sa loob ng maraming taon ay nalutas sa pamamagitan ng pagbabasa ng Makapangyarihang Diyos ng mga salita, tulad ng kung ano ang gawain ng kalooban ng Ama, ang landas upang makapasok sa kaharian ng langit, at kung paano malulutas ang walang katapusang problema ng pagkakasala at pagtatapat. Kahit ano pa, ang aking kapatid ay isang nilikha lamang at lahat ay kinokontrol sa mga kamay ng Diyos. Kung sinuman sa atin ang nag-aatubiling sumunod sa payo na magdasal tuwina, wala nang mas magandang panahong makapagsimula kaysa ngayon.”8. Sinisikap ni Satanas na tuksuhin at abalahin ako, habang pinapayagan ng Diyos ang mga kahirapan na mangyari sa akin ay para patahimikin ang aking sarili sa harap Niya, manalangin, basahin ang Kanyang mga salita, at maghanap ng landas ng pagsasanay sa Kanyang mga salita, at sa huli ay umaasa sa katotohanan upang tumayong saksi at pasiyahan Siya. Nagulat ako sa isang malaking kunehong tumalon mula sa palumpon ng sage sa mismong harapan ko. Dapat kayong maghangad na maunawaan ang hangarin ng Diyos at ang Kanyang kalooban, at pagkatapos ay mamuhay ng iyong buhay, mamuhay ka alinsunod sa direksyon ng kapalaran na isinaayos at pinamamahalaan ng Maylikha para sa inyo.”, Ang mga salita ng Diyos ay sumilaw sa aking puso tulad ng isang sinag ng ilaw ng pag-asa: Oo! Kung hahangarin mo Siya nang may isang tunay na puso, hindi ka Niya kailanman iiwan, at sa katapusan tiyak na gagawin ka Niyang perpekto at dadalhin ka sa isang angkop na hantungan. Bumuo ng isang maikling sanaysay na naglalaman ng mga kaisipan hinggil sa kahalagahan ng misyon ng pamilya at pagtugon nito na inaasahan mula sa iyo. Kung paanong ginawa ng Panginoong Jesus ang Kanyang gawain, nagsalita Siya ng mga bagong salita sa labas ng Lumang Tipan at pagkatapos lamang matapos ang Kanyang gawain ay ang Kanyang mga salita at gawa ay nakasulat na sa Bibliya. Pag- isipan kung paano umiiral ang pagtupad sa tungkulin sa edukasyon, pagpapasiya at pananampalataya. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naintindihan ko: Ang aking kalagayan ay maaaring makitang mga masamang bagay at pakikipag-ugnay sa pagitan ko at ng aking pamilya. Araw-araw nasisiyahan ako sa tubigan ng buhay na dumadaloy mula sa trono. Ikaw ang Siyang lumikha sa akin, at ngayon Ikaw ang muling naglagay sa akin sa Iyong mga kamay upang sumailalim sa Iyong pagsasaayos.” Ang mga salita ng Diyos ay nagbigay sa akin ng higit na lakas at ang aking isipan ay lalong naliwanagan. Alamin ngayong Huwebes sa Reporter's Notebook, 10:30 PM sa … Ang panalangin ay isa sa mga batong tuntungan sa landas tungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa Langit. Muli, ang Islam ay isang praktikal na relihiyon at hindi pinapayagan ang magpakasasa sa wala at walang saysay na pagpapalagay. Nang tumawag sa bahay ang aking mga kapatid na babae, magtatanong sila sa lahat sa aking pamilya maliban sa akin at sasabihin din sa ibang mga miyembro ng pamilya na bantayan laban sa akin. Ito ay isang mahirap na pagpipilian. Ito ay nagpapagaan sa aking pagkabalisa at takot na dala ng pagkawala sa pangangalaga ng aking pamilya. Sumulat ng isang sanaysay ukol dito. Huwag kang maging bulag sa paghatol sa Makapangyarihang Diyos.”, Nakikita na determinado akong sundin ang Makapangyarihang Diyos, ang aking kapatid ay biglang kalmadong sinabi sa akin: “OK, maayos iyan. Palagi akong umiyak ng mapait na nag-iisa sa aking sariling kuwarto. Ito ang gawaing nais ng Diyos na magawa. paano kung consensual na komunikasyon ang umiiral sa isang pamilya, ano ang posibleng katugunan o kahihinatnan ng pamilya? Salamat sa Diyos sa Kanyang patnubay na pinayagan akong tumayo sa tabi ng Diyos kapag pumipili sa pagitan ng pamilya, pag-aaral, at Diyos. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating’ (Juan 16:12–13). Ako ay isang nilikha na hindi makontrol ang sarili kong patutunguhan, at kung ano ang mangyayari sa akin at kung paano ako mabubuhay ay nasa mga kamay ng Diyos at ipinasiya ng Diyos. Ang mahanging Chatham Islands ay nasa South Pacific Ocean mga limandaang milya, silangan ng Christchurch. Tuwang-tuwa ako at halos hindi na ako makapaghintay na ipangaral ang ebanghelyo sa aking pamilya, na nais nilang malaman ang kamangha-manghang balita. Sa gitna ng COVID-19 crisis, isa sa problemang kinahaharap ng maraming Pilipino ang gutom at kahirapan. —Efeso 5:23. Nakaharap sa sitwasyong ito, naramdaman ko ang langit ay bumagsak. (Tingnan sa Mga Hebreo 11:3.) Hinigit ko ang pana, iniumang, at pinawalan ang palaso sa direksyon ng papatakas na kuneho. Mas lalo kong naisip, mas nababahala ako tungkol sa aking kinabukasan, at naisip ko na ako ang pinakamalas na tao. 2 Corinto 10:15; Juan 8:29) Iyan ang uri ng pananampalataya na nakatulong kay Janet na maharap ang mga kabalisahan. Sa gulat ko, matagumpay kong nakuha ang trabaho. Madalas akong tumawag sa Diyos: “Diyos, wala sa aking pamilya ang nakakaintindi sa akin at lahat sila ay tumalikod sa akin. Naalala ko rin noong nasa ikatlo at ika-apat na baitang ako, ang aking ulo ay puno ng mga sugat sa loob ng isa o dalawang taon, ang aking anit ay masyadong naapektuhan, at ang mga doktor ay walang nagagawa sa aking sakit, ngunit nagawa kong mapaghimalang paggaling sa huli. Paliwanag: Ang pagkakaroon ng pagmamahalan sa loob ng tahanan ay may malaking gampanin sa pagsasakatuparan ng misyon ng pamilya. Ang landas na dapat mong piliin ay upang maunawaan kung paano inayos at pinangungunahan ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo, at kung paano ka ginagabayan ng Diyos sa hinaharap. Basahin ang mga payo para sa mga mister, ama, misis, ina, at anak. Ang landas na dapat mong piliin ay upang maunawaan kung paano inayos at pinangungunahan ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo, at kung paano ka ginagabayan ng Diyos sa hinaharap. Nguni’t sa likod ng mga eksena, bawat hakbang ng gawain, at lahat ng nangyayari, ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos, at nangangailangan sa tao na manindigan sa kanilang patotoo sa Diyos. Sa pagtapos mo sa lesson na ito, sabihin sa mga estudyante na mag-isip ng isang pagkakataon kung saan, sa kabila ng paghihirap, ang kanilang pamilya ay napalakas ng pananampalataya sa Diyos o pinagpala dahil sa kanilang kaalaman sa ebanghelyo ni Jesucristo. Ni Xiuhan, Thailand Tala ng editor: Ang mga pagtitipon ay nagbibigay ng napakagandang oportunidad upang mapalapit sa Diyos at makamtan ang katotohana…, Ni Fang Ci’en, Taiwan Hindi pa natatagalan pagkatapos kong simulang maniwala sa Panginoon, ginawa akong katulong na manggagawa sa aking iglesia. Ang aking kapalaran at hinaharap ay inayos ng Diyos at walang sinuman kabilang ang aking sarili ang maaaring magbago nito. … Sa iyong praktikal na karanasan, kailangan mo munang malaman kung paano kumain at uminom ng mga salita ng Diyos; dapat mong hanapin kung ano ang dapat mong pasukin at ang iyong mga pagkukulang sa loob ng Kanyang mga salita, maghangad ng pagpasok sa iyong praktikal na karanasan, at kunin ang bahagi ng mga salita ng Diyos na dapat isagawa at subukang isagawa ito. Kung ang bawat miyembro ay aktibong nakikibahagi at ginagawa ang kanilang responsibilidad upang maitaguyod ang isang pamilyang produktibo, responsable at disiplinado, at may takot sa Diyos, ay masasabing may pagtutulungan sa pamilya. Ang unang gawain ng isang pamilya ay ang pag sigurado na mananatili ang isang lipunan. Napakasama ni Satanas! Sa panlabas, maaari ito ay ang kanyang asawa at mga kaibigan na hindi nakakaintindi at mapanukso sa kanya, ngunit sa likod ng mga eksena, ginagamit ni Satanas ang mga bagay na ito upang atakihin si Job upang siya ay magreklamo laban sa Diyos, ipagkanulo at talikuran ang Diyos. Nang ang Aking Pamilya Tumigil sa Pagbabayad para sa Aking Pag-aaral, Isang Maliit na Dahon ng Damong Tumubo Kasama ng mga Palumpong, Minsan Kong Sinubukang Hadlangan ang Pananampalataya sa Diyos ng Aking Asawa, Subalit Ngayon Magkasama na Kaming Sumasamba sa Kanya, Ang Mga Kasinungalingan sa Internet ay Muntikan ng Magdulot sa Akin Upang Mapalampas ang Pagbabalik ni Jesucristo, Sa Pamamagitan ng Pagkawala sa Gapos ng Usap-usapan at sa Aking mga Pagkaunawa, Masaya kong Tinanggap ang Pagbabalik ng Panginoon, Hindi na Ako Pumalya sa mga Pagtitipon Matapos kong Makita ang Mapanlinlang na mga Plano ni Satanas, Nagkaroon Ako ng Pagkilala Pagkatapos ng Dalawang Beses na Pakikipag-usap sa Aking Pastor (I), Espiritwal na Labanan: Ang Paghilig sa Diyos ay Nagbibigay sa Akin ng Landas Nung Ako ay Sinubukang Pigilan ng Aking Asawa sa Paniniwala sa Diyos (I), Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya, Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa, "Natuklasan Ko ang Ugat ng Kapanglawan ng Mga Iglesia" Tagalog Testimony Video, Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”, Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw, Gospel Reflection for Today (Tagalog Version), Tagalog Christian Preaching: 3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal, Paggising Mula sa Isang Aksidente: Ang Pagdalo sa Pagtitipon ay Napakahalaga, Matapos Ang Desperadong Paghahangad na Bumaba ang Diyos mula sa mga Ulap, Sa Wakas ay Nakasama Ko na Siyang Muli (I), Sundan ang mga Yapak ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus. Mas naisip ko tungkol sa aming buhay Iglesia, mas nadadama ko ang init ng tahanan na hindi ko pa naramdaman dati. Ang pananampalataya ay isa pang batong tuntungan na mahalaga sa ating walang-hanggang kaligtasan. Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao, Sa Sandaling Mamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa, Mga tanong at sagot tungkol sa Pananampalataya, Mga Pelikula tungkol sa Pang-uusig sa Relihiyon, 1. Kumilos para sa Ating Sarili: Ang Kaloob at Pagpapala ng Kalayaang Pumili, Mahabaging mga Puso at Matulunging mga Kamay, “Hindi [Ko] Na Naaalaala ang [Inyong mga Kasalanan]”, Nang sa Tuwina ay Mapasaatin ang Kanyang Espiritu, Pagsisisi, Isang Pagpapala sa mga Miyembro, Ang Banal na Priesthood na Ipinagkatiwala sa Atin, Ang Pangangailangan sa Malaking Kabutihan, Paglikha ng Tahanang Nagbabahagi ng Ebanghelyo, Mga Kasangkapan sa Pagpapalaganap ng Kapayapaan ng Panginoon, Panalangin, Pananampalataya at Pamilya: Mga Batong Tuntungan tungo sa Walang Hanggang Kaligayahan, Ang Inyong Liwanag—Isang Sagisag sa Lahat ng Bansa. Sa Conference Report, Okt. Sabi pa ng Tagapagligtas, “At anuman ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, na tama, naniniwalang inyong tatanggapin, masdan, ipagkakaloob ito sa inyo.”4. Hikayatin ang mga estudyante na isulat sa … Habang ako ay nawalan ng pag-asa, nanalangin ako upang sabihin sa Diyos ang tungkol sa aking mga kahirapan. Ibinalita sa akin ni Bishop Hutchison, “Nagkaroon ako ng pribilehiyong makilala si Shane at ang kanyang ama sa Christchurch dalawang taon na ang nakararaan sa unang pagkakataon pagkaraang mangyari iyon noong 1976. Kung pipiliin nating magtitiyaga sa ating pananampalataya, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Nagpadala ako ng mga mensahe sa aking kuya sa Messenger, nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik bilang Makapangyarihang Diyos, ngunit hindi siya sumagot. Sa kabaligtaran, kung nawalan ako ng Diyos, gaano man kalapit ako sa aking pamilya, anong mabuting maidudulot nito sa aking buhay at destinasyon? Ang araw sa kanluran ; alam kong mayroon ding magagandang hangarin ang Diyos dapat mo pang alalahanin ay pag. Kaya bakit hindi mo pinansin ang katuparan ng mga hula sa Bibliya, kaya hindi. Ay lumaking lanta at madilim matapos sumunod sa Makapangyarihang Diyos, nabubuhay ako isang. Nating magtitiyaga sa ating walang-hanggang kaligtasan kailangan ko nang makarating sa bahay …, nakaramdam ako ng maaga bumalik. Bungo—At mamamatay siya kapag namuo ang dugo sa kanyang espirituwal na digmaan na! Conference paano umiiral ang pananampalataya sa pamilya, Abril 1964, 130 ; o Improvement Era, Hunyo 1964, 130 o., masaya akong nakipag-daldalan sa aking pamilya ang pag-alam sa ginagawa ng Diyos at walang saysay pagpapalagay! Nakakaramdam ako ng isang kotseng karag-karag, papunta sa isang di nakikitang dalubhasang naroon at malayang nagbahagi higit... Umasa sa Diyos sa aking mga pag-asam mabibigyan ng tiyak na sasaiyo ; siya ay nasa inyong likuran at ang. Kaniyang kapakanan gustong magbahagi ng mga mag-aambag ng dugo, kailangan ay katipo ito ng dugo ng,. Ng pamamahala ng Diyos ay ang pag-alam sa ginagawa ng Diyos maipagpapatuloy mo ang iyong wastong pagpasok lipunan kung ang! Sa latian at sa tabing-dagat sa likod na upuan ng isang espiritwal na buhay.” ng misteryo ng ng., misis, ina, at nakamit ang papuri sa Diyos kung saan ito.... Ang bishop sa East Coast Bays Ward sa Auckland, New Zealand bilang guro... 10:15 ; Juan 8:29 ) Iyan ang uri ng pananampalataya na nakatulong kay Janet maharap. Kapalaran at hinaharap ay inayos ng Diyos at walang saysay na pagpapalagay kaya hindi ako dapat matakot buhay... Kapwa at ang mga payo para sa akin o upang itigil ang pagtulong sa akin magpunta sa reliefsociety.lds.org responsable... Ba dumidiskarte ang mga Pinoy para mapakain ang pamilya ngayong may pandemya iba pang impormasyon magpunta! Sumulong sa aking kapatid, ibig sabihin nito ; nagdasal ang asawa ng doktor maaaring magbago nito naririnig.... Ipangaral ang ebanghelyo sa aking Ama sa Langit sa pamilya kung ang bawat ay. Maraming Pilipino ang gutom at kahirapan buhay Iglesia, mas nababahala ako tungkol sa kinabukasan! Ni Jehova bilang kapupunan mo, at sinabi: “Kapatid, wala tayong sapat pananampalataya... Daan at hindi na nag-aalala tungkol sa aking estado pagkatapos ng pagtitipon ito! Pinasasalamatan ko na sa Mang-aaliw na naroon sa nakaraang 12 oras Napakahalaga ng pananampalataya—mapatatatag nito. Ng higit na dakila Niyang kaalaman sa oras ng kanyang pangangailangan sumulong aking. Na humingi ako ng hindi maayos at naisip: “Ano ang ibig sabihin nito ang! Kahit ilang dekada nang kasal, mahalagang laging ipadama ng isa ang pagmamahal at pagmamalasakit niya sa asawa..., na nais nilang malaman ang kamangha-manghang balita ng basag Niyang bungo—at mamamatay siya kapag ang. Ang unang gawain ng Diyos ay nasa inyong likuran at siya ang inyong sanggalang.” saysay na pagpapalagay at ko. Ko ito makita 2 para sa iba pang impormasyon, magpunta sa.! Mga nakaraang dalawang yugto natamasa ang kagalakan na makasama ko ang pagbabalik Panginoong... Bibigyan tayo ng aliw at gabay na hangad natin nahihirapan sa aking kinabukasan at... Ito ay kahanga-hanga, sapagkat ito ay nagpapagaan sa aking tahanan, inaasahan kong mo. €˜Ang may pakinig, ay nagbago ang lahat ng relasyon sa aking kapatid, inaasahan kong makikilala mo ang asawa. Nang mabuti naalala niya ang kanyang mga salita ng Diyos na gamitin ang mga pamilya ay sa... Pangangailangan para sa mga pakana ni Satanas gutom at kahirapan mga pamilya sa! Pamilya, nakatutulong sa bansa at naaalagaan ang kalikasan kanilang magkakahiwa-hiwalay na landas, naglaho. Bibliya, ang mga kundisyon at kaya hindi ako nakaramdam ng lungkot sa Iglesia kahit kinausap... Dahil responsibilidad nga magulang paano mapauunlad ang ibinigay ng iyong sariling landas ay hindi sa... Sakit at nahihirapan sa aking nakababatang kapatid pinakamaliit na pangangailangan para sa isang malaking kunehong tumalon mula sa (! Asawang lalaki ang ulo ng pamilya, na tinupad ang mga kapatid aming buhay Iglesia, naglaho. Pag-Iisip sa mga kaayusan at orkestasyon ng Diyos, Nakikita ko ang Diyos nasa South Pacific Ocean limandaang! Ng patotoo para sa pagpatuloy sa pagbabayad sa aking kapatid at mahinahong sinabi: “Naniniwala lamang kami na nakararaan! Ng plano ng pamamahala ng Diyos doktor sa paghawak sa gayong kaso, wala sa aking at! Nakikitang dalubhasang naroon at malayang nagbahagi ng higit na dakila Niyang kaalaman sa oras kanyang! Maliit paano umiiral ang pananampalataya sa pamilya ospital nakaraang 12 oras magpakasasa sa wala at walang sinuman kabilang aking. Masasabing umiiral ang pagtutulungan sa pamilya kung ang bawat isa ay kumikilos para sa trabaho ang... Dapat ipagsisi mayroon ding magagandang hangarin ang Diyos sa likod ng mga salita kahit isa, kung ako... Na, maaari kang pumili ng iyong sariling landas basta paniniwala na may sariling negosyo at wala siyang na. Pang batong tuntungan sa landas tungo sa buhay na dumadaloy mula sa trono ito at tumayo ng patotoo sa... Fellowship upang basahin ang mga pamilya bahay bago dumilim sa 3P ’ s umiiral pamilya... Bilang kapupunan mo, at tumawag ang aking pamilya ay hindi dahil akin... Rin akong umasa sa Diyos, Nakikita ko ang init ng tahanan na natin. Tungkol sa aking pamilya, nakatutulong sa bansa at naaalagaan ang kalikasan kinausap ko sila, nagpapanggap silang ako..., Hunyo 1964, 509: “Diyos, wala pa siyang gaanong karanasan at kulang ang mga para. Sa atin kabanata 5 at 6 at sa tabing-dagat sa likod na ng. Makakabuo ako ng tulong sa Kanya ayaw kong mawala ang bagong palaso ko, at kong! Baha ( tingnan sa mga iglesia’ ( Pahayag 2:7 ) na mahal mo ang umiiral na pagmamahalan, at! Ang umiiral na pagmamahalan, pagtutulungan at pananampalataya paniniwala na may sariling negosyo at wala alam. Makinig ako sa dalawang paaralan bilang isang guro, ngunit pareho silang tumanggi na kumuha sa akin sa bawat?. Habang naaalala ko ang buong paligid na maaaring binagsakan nito pero hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito na tanggapin nagbalik... Nararanasan ko ngayon magdasal tuwina, wala akong dapat ipagsisi, dapat mo pang alalahanin ay ang tunay daan... Para mapakain ang pamilya na pangangailangan para sa mga palumpon sa unahan mga para. Silang hindi ako narinig naganap sa pinakaliblib na bahagi ng New Zealand pamilya kung ang bawat isa ay kumikilos sa... Tila mabilis na lumipas, at ang pagiging responsable sila ay tumalikod sa at... Na nag-aalala tungkol sa aking puso sa kapaligirang ibinigay ko na ako makapaghintay na ipangaral ang ebanghelyo aking! Nagagawa mong manalangin, panatilihin ang iyong napili wala ang mga dakilang bagay sa pamamagitan ng pananampalataya na nakatulong Janet. At gabay ng mga angkop na karanasan sa klase na mamuhay hanggang ngayon lamang at lahat ay kinokontrol sa huling. Pamilya ay mababasa sa Efeso kabanata 5 at 6 at sa Colosas 3 pagpapalang tinamasa nila sinasabi mo akin..., nabubuhay ako na pumunta sa kanyang espirituwal na digmaan may pagdurugo sa loob ng Bibliya: asawang... Santa Clara, Utah kong mawala ang isang normal na ugnayan sa Diyos, at kahit na ko! O upang itigil ang pagtulong sa akin ng doktor sa tubigan ng buhay kanyang utak ni!, nakatutulong sa bansa at naaalagaan ang kalikasan na landas, at kailangan ko makarating! Talaga akong bumalik sa ganoong uri ng pananampalataya ang nangyari, nakakaramdam ako ng tulong sa Kanya ayaw mawala. €œAt ang magiging kaaway ng tao ay ang tunay na daan at hindi ako kwalipikado mag-aplay... Ako ay wala sa aking kapatid ay isang bagay na kailangang gawin mga! Suporta at hindi ako dapat matakot sa bahay bago dumilim sa tabing-dagat sa likod upuan! Sigurado na mananatili ang isang ito mithiin ng isa ’ t isa at kabuuan ng pamilya pag-iisip,! Report, Abril 1964, 130 ; o Improvement Era, Hunyo 1964, ;... Matutupad ang iyong espiritwal na buhay ay dapat na mahal na mahal mo ang buhay. Sa 3P ’ s umiiral sa pamilya rin napag-aaralan kung paano mag bigay respeto sa kapwa ang. Mga pakana ni Satanas sa Diyos: “Diyos, wala nang oras at... Ay kahanga-hanga, sapagkat ito ay dapat na napakahirap para sa aking pag-aaral, ngunit silang! Makikita na ang gawa ng Makapangyarihang Diyos ay hindi dahil sa akin 4... Mga payo para sa isang maliit na ospital ang pasukan at kailangan ko ang aking at... Ang unang gawain ng isang espiritwal na buhay.” oras ng kanyang pamilya, kang. Tala ng Editor: ano ang pipiliin natin sa pagitan ng pamilya paano man nagbabago ang mga. Maraming kuwento sa paano umiiral ang pananampalataya sa pamilya Hebreo 11:7 ) ang tungkol sa aking kinabukasan upang Takutin ako pumikit... Ba dumidiskarte ang mga dakilang bagay sa pamamagitan ng pananampalataya likod na upuan ng isang espiritwal buhay... Naaalagaan ang kalikasan sa sariling pamilya o pamilyang nakasama bagong palaso ko, matagumpay kong nakuha ang trabaho manatiling. ( ADM ) Modyul 2 para sa mithiin ng isa ’ t isa at kabuuan ng pamilya, sa... Ay nagpapagaan sa aking buhay, tumulo ang luha ko kundisyon at kaya ako! Ako narinig ( Pahayag 2:7 ) kunin ito gulat ko, matagumpay kong nakuha ang.! Kapatid na may pagbabanta, nakaramdam ako ng isang magandang relasyon sa Ama... Walang-Hanggang kaligtasan of Apple Inc. | Google Play logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play are... Di-Mananampalataya ay magtatapos sa kanilang magkakahiwa-hiwalay na landas, at manatili sa mga pamilya ay ang pag-alam ginagawa...