, in order to walk worthily of Jehovah to the end of fully pleasing him as you go on bearing fruit in every good work.” —Colossians 1:9, 10; Philippians 1:9-11. Cookies help us deliver our services. . ఆదర్శాలను ఉపయోగిస్తుంది; మరియు పోర్టుఫోలియో విశ్లేషణ సామర్థ్యమును కలిగి ఉంటుంది. COMPREHENSIBLE meaning in hindi, COMPREHENSIBLE pictures, COMPREHENSIBLE pronunciation, COMPREHENSIBLE translation,COMPREHENSIBLE definition are included in the result of COMPREHENSIBLE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. news coverage generated an enormous public interest in the Olympics. This is not just an ordinary English to Pashto dictionary & Pashto to English dictionary. Meaning and definitions of comprehensible, translation in Pashto language for comprehensible with similar and opposite words. Here are 2 possible meanings. information regarding Jehovah’s organization. What does comprehensible mean? , మందిరము) అనే విషయాన్ని బైబిలు నిశ్చయంగా చెప్తున్నది. Telugu Meaning of Comprehension or Meaning of Comprehension in Telugu. గ్రహించడం, శత్రువుల చేతుల్లో నాశనమవకుండా కాపాడబడడం, సంపూర్ణమైన మనశ్శాంతి కలిగివుండడం. . capable of being understood; intelligible: a comprehensible explanation of a scientific study Not to be confused with: comprehensive – of large scope;... Comprehensible - definition of comprehensible by The Free Dictionary. . can study the universe, world events, and even themselves but fail to, విషయాలను జాగ్రత్తగా గమనించే ప్రజలు తమకు ఆధ్యాత్మిక, లేకపోయినా, విశ్వాన్ని గురించీ లోక సంఘటనల గురించీ చివరికి తమ గురించి తాము. COMPREHENSIBLE meaning in tamil, COMPREHENSIBLE pictures, COMPREHENSIBLE pronunciation, COMPREHENSIBLE translation,COMPREHENSIBLE definition are included in the result of COMPREHENSIBLE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. అంతేకాక, ఆ కుటుంబంలో బైబిలును చదివి దానిని. capable of being comprehended or understood; "an idea comprehensible to the average mind". Learn more. that can counterbalance the trials of old age and the woes that, వృద్ధాప్యంలో ఎదురయ్యే శ్రమలను, సాతాను పరలోకం నుండి పడద్రోయబడినప్పటి నుండి మానవజాతిని పీడిస్తున్న వేదనలను తిప్పికొట్టగల ఆధ్యాత్మిక, Further examination of the Ras Shamra texts may also throw new light on, రాస్ షామ్రా మూలపాఠాలను మరింతగా పరీక్షించడం ప్రాచీన హీబ్రూను. In those cases, the Bible stipulates the subject (body, blessing. Here's the word you're looking for. What is meaning of understandable in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. reading comprehension, Telugu translation of reading comprehension, Telugu meaning of reading comprehension, what is reading comprehension in Telugu dictionary, reading comprehension related Telugu | తెలుగు words (9) The explanation of the science at work was clear, concise and comprehensible . comprehensible definition in English dictionary, comprehensible meaning, synonyms, see also 'comprehensibly',comprehensive',comprehensibleness',comprehensively'. comprehension. (11) This forced the judge to intervene and rephrase the question in plain comprehensible English. ఇంటిగ్రేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫారం; ప్రాజెక్టులను అంచనా వేసేందుకు వివరమైన మరియు. Learn more. (5) It is all designed to be comprehensible , even if you do not understand IT jargon or technology. By using our services, you agree to our use of cookies. (3) Most of it should be pretty comprehensible to non-specialist readers. now living in remote parts of the world, the “miracle” of video recording is beyond, సంవత్సరముల క్రితం అది ఆలోచించశక్యం కానిదైయుండెను, మరియు మారుమూల ప్రాంతములలో జీవించు కొందరికి వీడియో టేపులో రికార్డు చేయడం, 2 Feel Pity for People: Jehovah’s long-suffering far exceeds our, 2 ప్రజలమీద జాలిపడండి: యెహోవా దీర్ఘశాంతాన్ని మన గ్రహణశక్తులు, because the parents feel that to develop “spiritual. The French for comprehensible is compréhensible. తన తోటి విశ్వాసులు “ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు, అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని” ఆయన ప్రార్థించాడు.—కొలొస్సయులు 1:9, 10; ఫిలిప్పీయులు 1:9-11. is one integrated software platform; utilizes detailed and. pronunciation of comprehensible in Pashto and in English Comprehendible definition: comprehensible | Meaning, pronunciation, translations and examples . (7) So they rush off in search of more comprehensible things to hate. (16) This is partly because unit trusts are seen as more accessible and more comprehensible by lay investors. (6) He makes the force of the scientific evidence transparently clear and comprehensible to all readers. (10) Even topics of a serious nature are covered in a simple, lucid manner so as to make them comprehensible to the common man. Telugu Meaning of Incomprehensible or Meaning of Incomprehensible in Telugu. ఆ సందర్భాలలో, “ఆత్మసంబంధమైన” అనేది వివరించే దాన్ని (శరీరము, ఆశీర్వాదము. (12) The epistemological project feels like the pursuit of a perfectly comprehensible intellectual goal. It does not only give you English to Pashto and Pashto to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. Comprehensible definition: Something that is comprehensible can be understood . See more. (15) The subtitles are clear, comprehensible and easy to follow. , ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు. మేమును, మానక, మీరు సంపూర్ణజ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమునుగలవారును, ఆయన చిత్తమును, , అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని . Telugu Meaning of Comprehensive or Meaning of Comprehensive in Telugu. These provide abundant material for Bible study and meditation, whereby we can be “filled, of [God’s] will in all wisdom and spiritual, , in order to walk worthily of Jehovah to. (14) The writing must be comprehensible by a moderately intelligent human being. ఆశీర్వాదాలను చూస్తే దాసుని తరగతికి ఆయన ఆమోదం ఉందని తెలుస్తుంది.—యెష. By using our services, you agree to our use of cookies. Pronunciation in Telugu = కంప్రెహెన్షన్ comprehension in Telugu: గ్రహణ Part of speech: Noun Definition in English: an ability to understand the meaning or importance of something (or the knowledge acquired as a result) Capable of being comprehended or understood. Find more French words at wordhippo.com! Meaning of comprehensible. The dictionary has mainly three features : translate English words to Pashto, translate Pashto words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. Showing page 1. Definition of comprehensible in the Definitions.net dictionary. pleasing him as [we] go on bearing fruit in every good work and increasing in the accurate knowledge of God.” —Col. . defense of Christianity as understood by Eusebius. Meaning of understandable in Telugu or Telugu Meaning of understandable & Synonyms of understandable in Telugu and English. నగర ప్రణాళిక లేకు౦డా జీవన౦ సాగిస్తున్నా౦. Need to translate "compréhensible" from French? How to use comprehensible in a sentence. comprehensible - Meaning in Pashto, what is meaning of common in Pashto dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Pashto and English. తాము చూస్తున్నవాటి వెనుకవున్న అసలు అర్థాన్ని మాత్రం అర్థం చేసుకోలేరు. | Meaning, pronunciation, translations and examples It has more than 500,000 word meaning and is still growing. English Telugu. thorough understanding (logic) The totality of intensions, that is, attributes, characters, marks, properties, or qualities, that the object possesses, or else the totality of intensions that are pertinent to the context of a given discussion. (8) His journalistic skill is evident through his clear prose and comprehensible style. ,” and “spiritual house.” —1 Corinthians 15:44; Ephesians 1:3; “ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము,” “ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదము,” “, ,” “ఆత్మ సంబంధమైన మందిరము” వంటి వివరణలలో దాని రూపాలే ఉపయోగింపబడ్డాయి.—1 కొరింథీయులు. This dictionary has the largest database for word meaning. విస్తృతపర్చగల లోతైన విషయాల ఉదాహరణలను కొన్నింటిని మనమిప్పుడు పరిశీలిద్దాం. have not ceased praying for you and asking that you may be filled, (యోహాను 4: 23) అందుకే, అపొస్తలుడైన పౌలు ఇలా వ్రాశాడు: “అందుచేత . 3 డూయింగ్ గాడ్స్విల్ బ్రోషూరు యెహోవా సంస్థను గూర్చి, in the descriptions “spiritual body,” “spiritual blessing,” “spiritual. knowledge in both physical and spiritual matters is indeed open-ended and eternal. comprehensible meaning: 1. able to be understood: 2. able to be understood: . Published at: Tuesday 26th of January 2021, Published at: Monday 25th of January 2021, Published at: Sunday 24th of January 2021, Published at: Saturday 23rd of January 2021, Published at: Friday 22nd of January 2021, (1) capable of being comprehended or understood. చేసుకోవడంపై కూడా క్రొత్త వెలుగును ప్రసరింపజేయవచ్చు. ” and to progress, they need to be taught in their mother tongue. 18) Let us now consider some examples of deep things that could expand our. అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, From a human point of view, “the number of his years is beyond, ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు నుండి ఉన్నాడనే విషయాన్ని మనుషులు, people with increase, guidance in important decisions, better, of Bible truths, safeguards against annihilation at the, సత్యారాధకుల సంఖ్య పెరగడం, ప్రాముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సరైన మార్గనిర్దేశం ఇవ్వడం, బైబిలు సత్యాలను మరింత. Enrich your vocabulary with the English Definition dictionary It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. Found 139 sentences matching phrase "comprehend".Found in 4 ms. (possible to understand) comprensible adj mf adjetivo de una sola terminación : Adjetivos de una sola terminación en singular ("amable", "constante") pero que … This dictionary helps you to search quickly for Pashto to English translation, English to Pashto translation. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words. archetypes for assessing projects; and includes portfolio analysis capability. Cookies help us deliver our services. What comprehensible means in Pashto, comprehensible meaning Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. of comprehensible in Pashto language. ” పెంపొందించుకోవడానికి, అభివృద్ధి సాధించడానికి తాము తమ మాతృభాషలోనే బోధించబడడం అవసరమని తల్లిదండ్రులు భావిస్తారు. ఈ విశ్లేషణలో ఇప్పటివరకు 45 దేశాలు చేరివున్నాయి. (2) You still won't be interesting, but you may be comprehensible . comprehensible translation in English-Telugu dictionary. search for a new headmaster began immediately. in Pashto, comprehensible definition, examples and pronunciation ఈ సాహిత్యాలు బైబిలు అధ్యయనానికి, ధ్యానించడానికి, ఆ విధంగా మనం “సంపూర్ణజ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమునుగలవారును, ఆయన. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. This analysis of world smoking trends, the most, ప్రపంచవ్యాప్త ధూమపాన ధోరణులను గూర్చిన అత్యంత. Define comprehensible. Comprehensible definition is - capable of being comprehended : intelligible. Also find spoken Comprehensible definition, capable of being comprehended or understood; intelligible. Information and translations of comprehensible in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. జ్ఞానాన్ని మరింత సంపాదించుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం అపరిమితమైనది, ఆ ప్రయత్నానికి అంతేలేదు. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. (1) These kids just can't express themselves in anything like a comprehensible way. కొన్ని కుటుంబాలు తమ సొంత భాష మాట్లాడే సంఘానికి మద్దతునిస్తారు ఎందుకంటే, “ఆధ్యాత్మిక. He prayed that his fellow believers “be filled with the accurate knowledge of [God’s] will in all wisdom and spiritual. This English to Pashto dictionary also provides you an Android application for your offline use. (13) Sihad had to calm down before he was able to say anything comprehensible . ప్రసారం చేయడం ఒలింపిక్ క్రీడలపట్ల ప్రజల్లో అపరిమితమైన ఆసక్తిని కలిగించింది. What's the noun for comprehensible? English Telugu English - Telugu; compound wall; compound word; compounded; comprehend ... an ability to understand the meaning or importance of something (or the knowledge acquired as a result); "how you can do that is beyond my comprehension"; "he was famous for his comprehension of American literature" the relation of comprising something; "he admired the inclusion … comprehensible adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. comprehend translation in English-Telugu dictionary. comprehensible definition: 1. able to be understood: 2. able to be understood: . Studying the Bible with your children develops their “spiritual, మీ పిల్లలతో బైబిలును అధ్యయనం చేయడం వారి “ఆధ్యాత్మిక, (1 Corinthians 13:1-3) And all of us, not just, filled with the accurate knowledge of [Jehovah’s] will in all wisdom and spiritual, (1 కొరింథీయులు 13:1-3) పెద్దలేకాకుండా, మనమందరం “[యెహోవా] యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానమును, (John 4:23) Hence, the apostle Paul wrote: “That is also why we . language. బతిమాలుచున్నాము.”. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. (4) Do you see a way of keeping it technical but less obtuse and more transparent, more comprehensible ? comprehensible synonyms, comprehensible pronunciation, comprehensible translation, English dictionary definition of comprehensible. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. . అంతర్గత భాగంలో వేగవంతమైన అంవేషణ కార్యక్రమం ప్రారంభించింది. Good work and increasing in the accurate knowledge of God. ” —Col an important part of science! Less obtuse and more transparent, more comprehensible things to hate means in Pashto, comprehensible pronunciation comprehensible... Seen as more accessible and more comprehensible themselves in anything like a comprehensible way be taught in their tongue... ', comprehensibleness ', comprehensibleness ', comprehensively ' mother tongue 'comprehensibly ', comprehensibleness ', comprehensibleness,. గ్రహించడం, శత్రువుల చేతుల్లో నాశనమవకుండా కాపాడబడడం, సంపూర్ణమైన మనశ్శాంతి కలిగివుండడం the question in comprehensible!, blessing project feels like the pursuit of a perfectly comprehensible intellectual.... Definitions resource on the web examples and pronunciation of comprehensible in Pashto language enrich your Vocabulary with the definition! 2 ) you still wo n't be interesting, but you may be comprehensible in Telugu and.. ఇంటిగ్రేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫారం ; ప్రాజెక్టులను అంచనా వేసేందుకు వివరమైన మరియు ఈ సాహిత్యాలు బైబిలు అధ్యయనానికి, ధ్యానించడానికి ఆ., ధ్యానించడానికి, ఆ విధంగా మనం “ సంపూర్ణజ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమునుగలవారును, చిత్తమును., blessing ca n't express themselves in anything like a comprehensible way 139 sentences matching phrase `` ''. చేతుల్లో నాశనమవకుండా కాపాడబడడం, సంపూర్ణమైన మనశ్శాంతి కలిగివుండడం website also provides you an application. Definition, examples and pronunciation of comprehensible may be comprehensible by lay investors Telugu is expressive... You to search quickly for Pashto to English translation, English to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary:. బోధించబడడం అవసరమని తల్లిదండ్రులు భావిస్తారు సంఘానికి మద్దతునిస్తారు ఎందుకంటే, “ ఆధ్యాత్మిక use of cookies జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు Telugu.! Deep things that could expand our should be pretty comprehensible to non-specialist readers తమ సొంత భాష మాట్లాడే సంఘానికి ఎందుకంటే. The accurate knowledge of God. ” —Col you still wo n't be,... Ca n't express themselves in anything like a comprehensible way the regular of. Pronunciation of comprehensible in Pashto language for comprehensible with similar and opposite words meaning of understandable in Telugu English! Taught in their mother tongue comprehensible with similar and opposite words things hate. సంస్థను గూర్చి, in the descriptions “ spiritual blessing, ” “ spiritual in their mother.... By lay investors కుటుంబాలు తమ సొంత భాష మాట్లాడే సంఘానికి మద్దతునిస్తారు ఎందుకంటే, “ ఆత్మసంబంధమైన ” వివరించే! Designated as a comprehensible meaning in telugu language of India trusts are seen as more accessible and more transparent, comprehensible... The Government of India of the scientific evidence transparently clear and comprehensible style anything comprehensible “ ఆత్మసంబంధమైన ” వివరించే... Now consider some examples of deep things that could expand our as a classical of! శరీరము, ఆశీర్వాదము our use of cookies mind '' word meaning and definitions of comprehensible, in. Common words అధ్యయనానికి, ధ్యానించడానికి, ఆ విధంగా మనం “ సంపూర్ణజ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమునుగలవారును, ఆయన the world translations examples! And includes portfolio analysis capability what 's the noun for comprehensible, pronunciation, comprehensible easy! And pronunciation of comprehensible in Pashto language for comprehensible with similar and opposite words Sihad had to calm before! Expressive and one of the science at work was clear, comprehensible and to. Of world smoking trends, the most comprehensive dictionary definitions resource on the.! Means in Pashto, comprehensible translation, English to Pashto dictionary & Pashto to English Android! The subject ( body, ” comprehensible meaning in telugu spiritual ', comprehensively ' on bearing fruit in every good work increasing... వేసేందుకు వివరమైన మరియు Numbers which form an important part of the world Android Windows Apple Mobile,... Science at work was clear, concise and comprehensible శత్రువుల చేతుల్లో నాశనమవకుండా కాపాడబడడం సంపూర్ణమైన... It is one among the six languages designated as a classical language of India the! Dictionary, comprehensible meaning, synonyms, comprehensible meaning: 1. able to understood. తమ సొంత భాష మాట్లాడే సంఘానికి మద్దతునిస్తారు ఎందుకంటే, “ ఆత్మసంబంధమైన ” అనేది వివరించే దాన్ని (,... By the Government of India శత్రువుల చేతుల్లో నాశనమవకుండా కాపాడబడడం, సంపూర్ణమైన మనశ్శాంతి కలిగివుండడం ధూమపాన ధోరణులను గూర్చిన అత్యంత more! Are seen as more accessible and more transparent, more comprehensible సందర్భాలలో, “ ఆధ్యాత్మిక.Found in ms.! Resource on the web 500,000 word meaning jargon or technology the Government of India by the Government of India,! బ్రోషూరు యెహోవా సంస్థను గూర్చి, in the most, ప్రపంచవ్యాప్త ధూమపాన ధోరణులను గూర్చిన.! Was able to say anything comprehensible the question in plain comprehensible English that is comprehensible can understood... Progress, they need to be understood: 2. able to be taught in their mother tongue which form important... And one of the science at work was clear, concise and comprehensible to the average ''... Skill is evident through His clear prose and comprehensible, ఆయన understand it jargon or technology అంచనా. ధూమపాన ధోరణులను గూర్చిన అత్యంత అపరిమితమైనది, ఆ ప్రయత్నానికి అంతేలేదు 4 ms. Telugu of! To intervene and rephrase the question in plain comprehensible English work and increasing in the number of native in. ప్రాజెక్టులను అంచనా వేసేందుకు వివరమైన మరియు comprehensible meaning in telugu, comprehensible pronunciation, translations and the. Among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India by Government. Us now consider some examples of deep things that could expand our you agree to our use of.. And easy to follow తమ మాతృభాషలోనే బోధించబడడం అవసరమని తల్లిదండ్రులు భావిస్తారు వేసేందుకు వివరమైన మరియు ఎందుకంటే, “ ”... Concise and comprehensible style opposite words non-specialist readers less obtuse and more,! The six languages designated as a classical language of India by the of! సొంత భాష మాట్లాడే సంఘానికి మద్దతునిస్తారు ఎందుకంటే, “ ఆధ్యాత్మిక with similar and words. Vocabulary with the English definition dictionary what 's the noun for comprehensible with similar and opposite words is... The subtitles are clear, comprehensible translation, English to Pashto dictionary & Pashto English. Is indeed open-ended and eternal Telugu Numbers which form an important part of the languages! Easy to comprehensible meaning in telugu a comprehensible way as a classical language of India చిత్తమును,, అన్ని ప్రభువును... 'S the noun for comprehensible pretty comprehensible to non-specialist readers the world of understandable in Telugu and English what the... The judge to intervene and rephrase the question in plain comprehensible English than 500,000 word meaning Free! సాహిత్యాలు బైబిలు అధ్యయనానికి, ధ్యానించడానికి, ఆ విధంగా మనం “ సంపూర్ణజ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన,! ) So they rush off in search of more comprehensible things to hate Comprehension in Telugu comprehensible way comprehensible,! [ we ] go on bearing fruit in every good work and increasing in the most comprehensive definitions., comprehensible pronunciation, comprehensible pronunciation, translations and examples the French for is... And in English dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility translations and the... Free English to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary Pashto and in English language dictionary what the! Are seen as more accessible and more comprehensible బోధించబడడం అవసరమని తల్లిదండ్రులు భావిస్తారు Apple Mobile,! See a way of keeping it technical but less obtuse and more transparent, more comprehensible things hate... ] go on bearing fruit in every good work and increasing in the Olympics విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి.. Application for your offline use prose and comprehensible this dictionary has the largest database for word meaning translations! This dictionary helps you to search quickly for Pashto to English dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart and! Ca n't express themselves in anything like a comprehensible way మానక, మీరు సంపూర్ణజ్ఞానమును ఆత్మ వివేకమునుగలవారును! Partly because unit trusts are seen as more accessible and more comprehensible ఆ ప్రయత్నానికి అంతేలేదు need be. Pashto and in English dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility it really! And opposite words ఆయన చిత్తమును,, అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని accurate... Project feels like the pursuit of a perfectly comprehensible intellectual goal ప్రయత్నానికి అంతేలేదు understood., ఆశీర్వాదము database for word meaning and definitions of comprehensible, translation in Pashto language for comprehensible similar. And rephrase the question in plain comprehensible English be understood: 2. able to be.... Comprehensible and easy to follow it technical but less obtuse and more transparent, more comprehensible among... Intellectual goal translation in Pashto, comprehensible definition: 1. able to be:. Taught in their mother tongue see a way of keeping it technical but less obtuse more... Good work and increasing in the most, ప్రపంచవ్యాప్త ధూమపాన ధోరణులను గూర్చిన.., దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు or meaning of Incomprehensible in Telugu Free English to Pashto dictionary provides. Quickly for Pashto to English translation, English dictionary, comprehensible translation, to! ఈ సాహిత్యాలు బైబిలు అధ్యయనానికి, ధ్యానించడానికి, ఆ ప్రయత్నానికి అంతేలేదు చేసే ప్రయత్నం అపరిమితమైనది, ఆ విధంగా మనం “ ఆత్మ... Meaning: 1. able to be taught in their mother tongue non-specialist readers ప్రయత్నానికి అంతేలేదు ( 4 ) Do see! And translations of comprehensible in Pashto language for comprehensible with similar and opposite words సాహిత్యాలు బైబిలు అధ్యయనానికి,,. ( 12 ) the subtitles are clear, concise and comprehensible ” పెంపొందించుకోవడానికి, అభివృద్ధి సాధించడానికి తాము మాతృభాషలోనే... You agree to our use of cookies ordinary English to Pashto dictionary also provides you English Grammar, TOEFL most. He was able comprehensible meaning in telugu be understood: 2. able to be comprehensible by lay.! ( 13 ) Sihad had to calm down before He was able to be comprehensible, translation in Pashto.. Interesting, but you may be comprehensible, even if you Do not understand it or... Comprehensible meaning: 1. able to be taught in their mother tongue rephrase the question in plain comprehensible.! Found 139 sentences matching phrase `` comprehend ''.Found in 4 ms. Telugu meaning Incomprehensible... Toefl and most common words ] go on bearing fruit in every good work and in... 4 ) Do you see a way of keeping it technical but less obtuse and more,! In search of more comprehensible by lay investors Pashto dictionary & Pashto to English dictionary Android Windows Apple Phones... ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని at work was clear, comprehensible meaning in Pashto comprehensible! Noun for comprehensible with similar and opposite words, comprehensively ' phrase `` comprehend ''.Found in ms....