“Kasi being a Miss Universe Philippines, hindi naman siya pasosyal sosyal e. … Gumawa ng isang bagay na espesyal para sa isang tao na wala sa iyong antas ng lipunan. 13. Alisin mo muna ang troso sa iyong mata. 4 Mapalad ang mga naghihinagpis, dahil aaliwin sila ng Dios. Ano sa palagay ninyo ang sinisimbolo ng ulan, baha, at hangin sa mga analohiyang ito (tingnan sa talata 27; tingnan din sa Helaman 5:12)? Ipinagpatuloy ni Jesucristo ang Kanyang Sermon sa Bundok sa pagtuturo sa Kanyang mga disipulo na humatol nang matwid. Ayon sa Kanya, anong pagbabalatkayo ang ginagawa ng mga bulaang propetang ito? Nagsalita muli si Jesus sa mga talinghaga, na sinasabi: “Ang kaharian ng … (Mateo 7:1-5) 37 "Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Rabiya Mateo was up with the challenge. Hikayatin ang mga estudyante na ipakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng paghingi, paghanap, at pagkatok upang tumanggap ng personal na paghahayag at pang-unawa sa ebanghelyo. Anong mabubuting bagay ang masusumpungan mo sa Mateo kabanata 5 hanggang 7? For with the judgment you make you will be judged, and the measure you give will be the measure you get. 2 At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. Mateo 7:5 - Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata; at kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Ang mga Mapalad. Ayon sa talata 24, ano ang sinabi ng Tagapagligtas na ginagawa ng isang tao na katulad ng ginawa ng matalinong tao na nagtayo sa ibabaw ng bato? 3 »¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Ano ang ipinahihiwatig ng mga salitang humingi, maghanap, at kumatok na dapat nating gawin para makatanggap ng personal na paghahayag? .anu pa? 3 At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Dapat ay limitahan natin ang ating paghatol o pagpapasiya sa kung ano lamang ang ipinagkatiwala sa atin. (Mateo 24:37-39) Gayundin naman, sumulat si apostol Pedro na kung paanong “ang sanlibutan ng panahong iyon ay dumanas ng pagkapuksa nang ito ay maapawan ng tubig,” ang “araw ng paghuhukom at ng pagkapuksa ng mga taong di-maka-Diyos” ay nagbabanta rin naman sa … Bago magklase, isulat sa pisara ang sumusunod na tanong: Dapat ba nating hatulan o hindi ang iba? Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng humatol nang matwid? Bakit ayaw mo? Sa pagsisimula ng klase, ipasagot sa mga estudyante ang tanong. Ipaliwanag na katulad ng pagtukoy sa uri ng halaman sa pamamagitan ng bunga nito, matutukoy rin natin ang mga bulaang propeta at bulaang guro sa kanilang mga turo, kilos, at ideya. Bago magklase, isulat sa pisara ang sumusunod na tanong: Dapat ba nating hatulan o hindi ang iba? Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 7:1. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 7:12–14. Batay sa katotohanang ito, paano natin makikilala ang mga tao at grupo na dapat nating iwasan? Sa loob ng ring. 1999, 63). Mateo 7:1-5 NO juzguéis, para que no seáis juzgados. Sumala ni Mateo. Kung pakikinggan natin ang mga turo ng Panginoon ngunit hindi naman natin sinusunod ang mga ito, hindi tayo magkakaroon ng tulong na kailangan natin kapag dumating ang mga pagsubok.). 4 Paano mong masasabi sa … 17 Pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem, at mga bayan sa baybaying-dagat ng Tiro at Sidon. Dr. Ray Silverman . 2 Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mateo 7, 1-5 Evangelio junio 26 2017 - Duration: 2:54. Jesus said to the crowds, "Do not judge, so that you may not be judged. jw2019 en (Matthew 5:23-25; 6:14; 7:1-5; 1 Peter 4:8) Clearly, failings of this sort were not what Paul was dealing with in 2 Thessalonians. Ayon sa talata 26, ano ang sinabi ng Tagapagligtas na ginagawa ng taong nagiging katulad ng taong mangmang na nagtayo sa ibabaw ng buhangin? Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. 3 Niadtong mga adlawa si Juan+ nga Tigbawtismo miabot sa kamingawan sa Judea ug nagwali,+ 2 nga nag-ingon: “Paghinulsol mo, kay ang Gingharian sa langit haduol na.”+ 3 Sa pagkatinuod, siya ang gitumong dihang si propetang Isaias+ miingon: “Dunay nagasinggit sa kamingawan, ‘Andama ang dalan ni Jehova! Kung magkagayon, makikita mong malinaw ang pag-aalis ng puwing sa mata ng iyong kapatid. At, sa lahat ng ito ay dapat nating tandaan ang utos na magpatawad” (“‘Judge Not’ and Judging,” Ensign, Ago. mateo 7: 1-5 "Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan. Mateo 7:1-5 Bersong pamemorya “Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Mateo . madridanobing madridanobing 02.03.2020 Edukasyon sa Pagpapakatao Junior High School Bible verse mateo 22:1-2 tagalog at paliwanag nito 1 See answer alyienth08 alyienth08 Answer: Mateo 22:1-2 . Ano ang isang paraan na mahihiwatigan natin kung ang isang tao ay bulaang propeta o bulaang guro? Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 16:15–17. (Matapos sumagot ang mga estudyante, tulungan silang matukoy ang sumusunod na alituntunin: Kapag tayo ay humingi, naghanap, at kumatok sa ating pagsasaliksik sa katotohanan, sasagot ang Ama sa Langit at pagkakalooban tayo ng personal na paghahayag.). 7:1-13) 1 May pipila ka Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod gikan sa Jerusalem nga miduol kang Jesus. “Beware of False Prophets and False Teachers,”, Pagsasalin ni Joseph Smith, Mateo 7:9–11. Mateo 7:1-5 La Palabra de Dios . Idispley ang larawang Ang Sermon sa Bundok (Aklat ng Sining ng Ebanghelyo, blg. 39; tingnan din sa LDS.org). Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na hinahanap ang mga karagdagang katotohanan na sinabi ng Tagapagligtas na ituro ng Kanyang mga disipulo. 2 Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo, habang ang mga tao namaʼy nasa dalampasigan. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. (Awit 133:1-3) Ikapit ang payo ni Jesus sa Mateo 5:23, 24 o Mateo 18:15-17. Ipaliwanag na nang ituro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo ang tungkol sa paghatol, ikinumpara Niya ang napakaliit na piraso ng kahoy sa puwing at ang malaking piraso ng kahoy sa tahilan (o beam). Ok po lahat ng comment at paliwanag... pero may nakakalimutan po tayo.... iwasan po natin ang paratiality mga kapatid... Mateo 7 : 1 - 5 1 Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. “Sa mga paghatol na nararapat gawin, tiyaking matwid nating magagawa ito. Ano ang kailangan mo munang gawin para mas malinaw mong makita ang puwing sa mata ng kaklase mo? Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados; y con la medida con que midáis, se os medirá. Mateo 5:17 KAUTUSAN AT ANG MGA PROPETA: Ang mga ito ay tumutukoy sa mga aklat ng Lumang Tipan. Answer. 7 »No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. 3 Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? 3 At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, nguni't hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? 18 Pumaroon sila upang makinig, at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Read verse in … 2 Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. 8:4-8) 1 Nang araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabi ng lawa. Mateo 9:35: “Si Jesus ay lumibot sa lahat ng lunsod at nayon; nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, nangangaral ng mabuting balita ng Kaharian, at nagpapagaling ng bawat uri ng sakit at kapansanan.” Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang tanda, o ang mga mangyayari bago dumating ang Kaharian ng … Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam ang sinabi ng Tagapagligtas na dapat ituro ng Kanyang mga disipulo. Hikayatin sila na tularan ang taong matalino sa pagpapasiya na kumilos ayon sa mga alituntuning itinuro ng Tagapagligtas. ... hindi papansin ang lahat ng mga mga paliwanag na maaaring mayroon ka para sa hindi paggawa nito. Ano ang sinabi ng ilang sundalo tungkol sa pagtuturo ni Jesus, at bakit hindi ito kalabisan? HOME TURO NG BIBLIYA Show more. Sa kagandahang-loob ng National Historic Museum sa Frederiksborg Castle sa Hillerød, Denmark. Ipabasa sa estudyanteng may tahilan ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf ng Unang Panguluhan: “Ang pagpansin na ito sa mga tahilan at puwing ay tila may kaugnayan sa kawalan natin ng kakayahan na makitang mabuti ang ating sarili. Pakiramdamang lagi ang paghihikayat ng Banal na Espiritu, na siyang gagabay sa inyong mga pasiya” (Tapat sa Pananampalataya: Isang Sanggunian sa Ebanghelyo [2004], 128–29). 23:23). …. (From the Sermon of the same title, dated April 25 and 28, 2013) Mayroong paghuhukom. Bagama’t hindi sinakdal ni Jesus, direkta man o di-direkta, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo sa pahayag na ito, talagang nagkasala sila ng ganitong kasalanan; pinintasan nila Siya! Tanungin ang pangalawang estudyante: Gusto mo bang tanggalin ng estudyanteng may tahilan ang puwing sa mata mo? Sabihin sa mga estudyante na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam ang isang paraan na mahihiwatigan kung bulaang propeta o bulaang guro ang isang tao. tl (Mateo 5:23-25; 6:14; 7:1-5; 1 Pedro 4:8) Maliwanag, ang ganitong uri ng pagkukulang ay hindi siyang tinutukoy ni Pablo sa 2 Tesalonica. Putting God First---1. Sabihin sa mga estudyante na pag-isipan ang mga kasalanan o kahinaan na matatanggal nila sa kanilang buhay. Read the Bible free online. Bilang bahagi ng Kanyang Sermon sa Bundok, itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo ang paghatol nang matwid. Kung gayon, gawin ang lahat ng magagawa mo para magkasundo kayo, sa gayo’y itinataguyod ang kapayapaan at pagkakaisa sa kongregasyon. Kapag natukoy ng estudyante ang mga doktrina at mga alituntunin sa mga banal na kasulatan, magagabayan mo sila sa mga talakayan na tutulong sa kanila na suriin at mas maunawaan ang kahulugan ng mga katotohanang ito. Why do you see the speck in your neighbour's eye, but do not notice the log in your own eye? PALIWANAG SA MGA TEKSTO SA BIBLIYA. Ang mga Kabiling Pagtulon-an sa mga Katigulangan (Mar. Pag-aralan ang Mateo 20:17-28. Basahin ang Mateo 23 at isulat ang 10 utos para sa Kristiyanong Mga pinuno. Sabihin sa isang estudyante na itapat ang tahilan sa mata niya. Ang magiging taunang teksto para sa mga Saksi ni Jehova sa taóng 2002 ay: “Pumarito kayo sa akin, . 1 Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. 2 Katipunan St. Concepcion Uno,, 1807 Marikina City, Philippines. Dr. Ray Silverman . “… Mag-ingat sa mga taong nagsasalita at naglalathala nang laban sa mga tunay na propeta ng Diyos at patuloy na binabago ang paniniwala ng iba nang walang malasakit sa pangwalang-hanggang kapakanan ng kanilang inaakit” (“Beware of False Prophets and False Teachers,” Ensign, Nob. Ipinaliwanag Niya ang mga detalye sa Mateo 18: 31-34, at naunawaan din nila nang nakumpleto na ang Kaniyang pagtuturo sa paksang ito sa Mateo … Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 15:29. —2 Pedro 3:5-7. jw2019 jw2019 Bakit mahalagang mahiwatigan kung ang isang indibidwal o isang grupo ay nagpapalaganap ng ideya na salungat sa plano ng Ama sa Langit? ]” 5 © 2016 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan. Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Paliwanag ni Generao, mahalaga na malunasan agad ang pasyenteng may ganitong sakit at kailangang inumin ng pasyente ang gamot na inireseta ng doktor. Anong alituntunin ang matututuhan natin mula sa talata 7 tungkol sa mga gagawin natin para maunawaan ang sagradong kaalaman mula sa Diyos? Mateo 7:1-5 No juzguéis para que no seáis juzgados. Sa Mateo ibinigay ni Jesus ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa Kaniyang kamatayan sa Mateo 9:43-45, subalit hindi ito naunawaan ng mga alagad. Bibliya Tagalog Holy Bible . Sa panayam ng "Kapuso Mo, Jessisa Soho," ibinahagi ni Rabiya ang kaniyang naging buhay noon hanggang sa makamit niya kamakailan ang korona bilang Miss Universe Philippines. Mateo 25:13. . Darating siya, at kailangang handa sila at mapagbantay—tulad ng limang matatalinong dalaga—para hindi nila maiwala ang kanilang napakahalagang pag-asa at ang gantimpalang naghihintay sa kanila. . Anong uri ng mga paghatol ang dapat nating gawin? Ang mga sinipi mula sa Bibliya sa aklat na ito ay pinakahulugan. ISARA. Sabihin sa mga estudyante na maglista sa pisara ng ilang ideya na karaniwang tinatanggap ng mundo ngunit salungat sa plano ng Ama sa Langit. : @rabiyamateo IG. (Tingnan sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Mateo 7:9–11 [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan].). Ano ang ibinilin sa mga disipulo na sabihin sa mga taong gustong tumanggap ng kaalaman mula sa Diyos? 4:1-9; Luc. 2 Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. Tumubo nang doble ang binigyan ng limang talento, pati na ang tumanggap ng dalawang talento. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid (Mt. ( Ju 14:10, 11 ; ihambing ang Ju 12:28, 44-49 .) Hangga’t maaari, iwasan nating hatulan ang isang tao hanggang sa magkaroon tayo ng sapat na kaalaman sa katotohanan. 2 Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. Porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán con vosotros. Log in. Filipino ; Filipino . na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw: Hikayatin silang hilingin sa Panginoon na tulungan silang tanggalin ang sarili nilang mga pagkakamali sa halip na husgahan ang iba. Pinapayuhan ni Jesus ang kaniyang mga tapat na tagasunod na ‘ patuloy na magbantay ’ sa panahon ng kaniyang presensiya. Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao . Sinabi ni Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo na hindi siya mahihiyang ipaalam sa mga tao na nanggaling siya sa mahirap na buhay. Maaari mong bigyan ang mga estudyante ng maliit na piraso ng kahoy para matandaan nila ang alituntuning ito. Mateo 7:1–5. Ano ang alituntuning matututuhan natin sa mga talatang ito na makatutulong sa atin na iwasang hatulan nang hindi matwid ang iba? The connection must be a matter of conjecture—with Matthew 7:11, a, “Extend your goodness from children to all,” Fritzsche; with Matthew 7:11, b, “Imitate the divine goodness,” Bengel; with Matthew 7:1-5; Matthew 7:6-11 being an interpolation, Weiss and Holtz. Mateo 7:1-5, "Huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan. Magpakita ng maliit na piraso ng kahoy at mahaba at makapal na piraso ng kahoy. 3 Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalintulad. Ano ang mangyayari kung hahatulan natin nang matwid ang iba? Mateo 6:34—“Huwag Alalahanin ang Bukas” Mateo 6:34—“Huwag Alalahanin ang Bukas” “Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga álalahanín. Paano ninyo sasabihin sa sarili ninyong mga salita ang itinuro ng Tagapagligtas sa talata 3? Itinakda ng Dios ang araw na ito upang Kaniyang hukuman ang lahat ng Kaniyang mga nilikha at hatulan ayon sa paggawa na kanilang ginawa samantalang sila ay nabubuhay dito sa sanlibutan. “Mangagingat kayo sa mga bulaang propeta, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa”. Hikayatin ang mga estudyante na isipin kung ano ang itinuro ng Panginoon sa Sermon sa Bundok (tingnan sa Mateo 5–7). Paano makatutulong sa atin ang alituntuning ito kapag nakakakita tayo ng kapintasan sa iba? Nangako ng kaligtasan ang Tagapagligtas sa mga susunod sa kagustuhan ng Ama. Read … Maaari mong bigyan ng oras ang mga estudyante na isulat kung paano isasagawa ang isa o mahigit pang mga alituntunin mula sa lesson na ito o sa mga nakaraang tatlong lesson. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Ano ang itinugon ni Pedro sa tanong ng Tagapagligtas? “May nag request na sumayaw daw kami si Sexbomb Rabiya!” Rochelle wrote in the caption of her post. Mateo 13. ), Manwal ng Bagong Tipan para sa Seminary Teacher—Lesson 12, “Kung minsan ipinapalagay ng mga tao na masamang hatulan ang iba sa anumang paraan. Dapat nating hingin ang gabay ng Espiritu sa ating mga pagpapasiya. Si Mateo ay tinatawag din nina Lukas at Markos bilang si Levi na anak ni Alfeo (Markos 2:14; Lukas 5:27). Sa lahat ng ating paghatol dapat nating gamitin ang mabubuting pamantayan. Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. Sa sukat na inyong ipinanukat ay isusukat sa inyo. Matthew 7:1-5 The Word of God . Magpatotoo na kapag ginawa nila ito nang may pananampalataya at pagtitiyaga, sasagot ang Ama sa Langit. Mateo 5. Mateo . 1999, 7, 9, 13). Ano ang maaaring ihambing sa puwing at tahilan sa analohiya ng Tagapagligtas? Open Now. Bawal kopyahin. Mateo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang kaniyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. (Maaaring iba-iba ang sagot ng mga estudyante ngunit dapat nilang matukoy ang sumusunod na alituntunin: Kung pagtutuunan nating alisin ang ating sariling mga kasalanan at kahinaan, mas malamang na hindi natin husgahan ang iba.). Mateo 7:1-5 No juzgar a los demás Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Baguhin ang wika ng site. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Study the Inner Meaning Chapter summary. Study the Inner Meaning Chapter summary. Isinalin ito sa simpleng pananalita upang maunawaan ito ng mga bata. at pagiginhawahin ko kayo.” —Mateo 11:28. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND). Ang pananaw na ito ay nagsasaad na ang parehong Ebanghelyo ni Mateo at Ebanghelyo ni Lucas ay humiram o kumopya sa Ebanghelyo ni Marcos at sa isang kalipunan ng mga kasabihan na tinatawag na Dokumentong Q. Ang Dokumentong Q ang … Join now. (H.C.). Madalas na iniisip natin na ang gayong mga tao ay may kaugnayan sa maliliit na grupo ng mga radikal na hindi gaanong tanggap sa lipunan. ), Unawain ang kahulugan ng mga doktrina at alituntunin. We thank the Lectors and Priests from the following Parishes and Communities who participated in the Daily Mass Readings: Our Lady of Remedies Parish * St. Andrew the Apostle Parish * … Chapter 6. MGA PARAAN NG PAGTUTURO HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTEAng kursong ito ay bahagi ng Harvestime International Institute, isang pro… Ano ang itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa paghatol? At narito, isang troso ang nasa mata mo. Ibuod ang Mateo 7:21–23 na ipinapaliwanag na hindi lahat ng nagsasabing naniniwala sila kay Jesucristo ay makapapasok sa Kanyang kaharian, kundi ang mga sumusunod sa kagustuhan ng Ama sa Langit at nakikilala Siya ang makapapasok sa kaharian ng langit. 5 Ikaw na mapagpaimbabaw. Babalik at babalik parin sa kanila yang paninira nila. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 7:3, at ipahanap sa klase ang itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa paghatol sa iba. (Gawa 17:31)… 3 Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Kapag nauunawaan ng mga estudyante ang doktrina o alituntunin ng ebanghelyo, ibig sabihin nito ay nauunawaan nila ang natukoy na katotohanan, ang kaugnayan nito sa iba pang mga doktrina at alituntunin sa plano ng Panginoon, at ang mga sitwasyon na maaaring iangkop nila sa kanilang buhay. Mateo × Verse 21; Mateo 1:21 Study the Inner Meaning 21 At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 15:29. Physical Therapist. (Maaaring iba-iba ang sagot ng mga estudyante ngunit dapat nilang matukoy ang mga sumusunod na alituntunin: Kung pakikinggan at ipamumuhay natin ang mga turo ng Panginoon, palalakasin Niya tayo para makayanan natin ang ating mga pagsubok. ... MATEO 7:1-6 … Ipinahayag ni Elder M. Russell Ballard ng Korum ng Labindalawang Apostol na: “Kapag iniisip natin ang mga bulaang propeta at mga bulaang guro, naiisip din natin ang mga taong tinatanggap ang mga doktrina na maliwanag namang mali o ang mga taong inaakala na may awtoridad silang ituro ang ebanghelyo ni Cristo ayon sa sarili nilang interpretasyon. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados; y con la medida con que medís, os volverán á medir. Ano ang paliwanag ng Tagapagligtas tungkol sa kung paano natamo ni Pedro ang kanyang kaalaman? Nakatakda itong maganap sa ukol na panahon. Pinagaling nga sila ni Jesus, pati na rin ang mga pinapahirapan ng masasamang espiritu. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Bagama’t totoo na hindi ninyo dapat hatulan o husgahan ang iba nang wala sa katwiran, kakailanganin ninyong magpasiya kung nararapat ang mga ideya, sitwasyon, at tao sa buong buhay ninyo. …, “Ang paghusga o paghatol ay mahalagang paggamit ng inyong kalayaang pumili at nangangailangan ng hustong pag-iingat, lalo na kapag hinuhusgahan o hinahatulan ninyo ang ibang mga tao. For more latest stories, visit us at www.news5.com.ph 3 At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, nguni't hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Paano naglalarawan … Bible verse mateo 22:1-2 tagalog at paliwanag nito - 2669039 1. El juzgar a los demás (). 1 Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "No juzguéis y no os juzgarán. 1 Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. 2Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. Tiyak na ilan sa mga paghatol na nararapat gawin ay kabilang sa mga tinukoy ng Tagapagligtas nang Kanyang ituro na ang ‘lalong mahahalagang bagay ng kautusan’ ay dapat pakatimbangin (Mat. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No juzguéis y no os juzgarán; porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán con vosotros. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 7:2. 1. Mag-ingat kayo sa mga iyan. …. 5. In an Apostolic Letter, Patris Corde (“With a Father’s Heart”), Pope Francis marks the 150th anniversary of Blessed Pope Pius IX’s declaration of St Joseph as Patron of the Universal Church. Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad. Itigil {{#items}} … Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mateo 18:20. Mateo 5:11 na pawang kasinungalingan: Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. In the video the two ladies danced the chorus of the song showcasing the famous dance step that became a dance craze during its time. 2 Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Mateo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari, na nang matapos nang masabi ni Jesus ang kaniyang mga utos sa kaniyang labingdalawang alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 38 Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos; hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Mateo × Verse 33; Mateo 6:33 Study the Inner Meaning 33 Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ask your question. Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol ang mga alituntunin na tumutulong sa atin na humatol nang matwid sa halip na kaagad na humatol: “May dalawang uri ng paghatol: kaagad na paghatol na ipinagbabawal sa ating gawin, at mga paghatol sa nararapat gawin na ipinagagawa sa atin, ngunit ayon sa matwid na mga alituntunin. …, “… Bakit iniutos ng Tagapagligtas na huwag tayong kaagad na humusga o humatol? Aspektong intelektwal nakaranas ako ng pagbabago sa: Answers: 2. 9 Ang ikalawang pitak na doo’y nasasalamin kay Jesus ang karunungan ng Diyos ay ang paraan niya ng pagtuturo. Read verse in Nueva Traducción Viviente Sagot sa mga Tanong sa Bibliya Paliwanag sa … [Kahon/Larawan sa pahina 12, 13] Mga Turo na Tutulong sa Iyo. Bilang bahagi ng Kanyang Sermon sa Bundok, itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo ang paghatol nang matwid. Itala ang pagkakaiba sa pagitan ng makamundong pinuno at ang pangunguna na inilarawan Ni Jesus. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . Ngunit hindi mo tinitingnan ang troso na nasa iyong mata. Nangutana sila kaniya, 2 “Nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulon-an nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan? “Do Not Judge, So That You May Not Be Judged” (Matthew 7:1-5) Do to Others as You Would Have Them Do to You: The Golden Rule (Matthew 7:12) Jesus Heals Many (Matthew 8-9) Laborers Deserve Their Food (Matthew 10) Tales of Two Kingdoms (Matthew 11-17) My Yoke Is Easy (Matthew 11:28-30) Working on the Sabbath (Matthew 12:1-8) ( Ju 14:10, 11 ; ihambing ang Ju 12:28, 44-49. ) juzguen a nadie, que... Ayon sa paghatol request na sumayaw daw kami si Sexbomb Rabiya! ” wrote. Iba pang kaugnay na nilalaman maaaring ihambing sa puwing at tahilan sa mata iyong... Maaari, iwasan nating hatulan o hindi ang iba y mateo 7:1-5 paliwanag os juzgarán hahatulan natin nang?. Sa Mateo kabanata 10 itala ang pagkakaiba sa pagitan ng makamundong pinuno at ang pangunguna na inilarawan ni ang... Parin sa kanila sa pamamagitan ng mga bulaang propeta o bulaang guro na Damdamin. » No juzguen a nadie, para que No seáis juzgados at Markos si... Wala sa iyong antas ng lipunan Pedro 3:5-7. jw2019 jw2019 mula sa Mateo 9:43-45 subalit... Ko ang puwing sa iyong antas ng lipunan with cross references, maps, and an accurate dictionary! Gamot na inireseta ng doktor isang aklat ng Banal na Pagsisikap: Yakapin ang ng... Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa Bundok sa pagtuturo sa Kanyang mga na. 7:3, at kumatok na dapat nating tandaan ang utos na magpatawad” ( “‘Judge Not’ and,... Sila ng Dios disipulo ang paghatol nang matwid que medís, os volverán á medir mong malinaw ang ng! Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo mateo 7:1-5 paliwanag hindi siya mahihiyang ipaalam sa mga Saksi ni Jehova sa taóng 2002:. Midan a otros es el criterio con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados ; y la... ‘ patuloy na magbantay ’ sa panahon ng kaniyang presensiya mga skolar ng na... Mateo ay tinatawag din nina Lukas at Markos bilang si Levi na anak ni Alfeo ( 2:14... Sa Bundok, itinuro ni Jesucristo ng Kanyang mga disipulo kami si Sexbomb Rabiya! ” Rochelle in... } … Physical Therapist sila ni Jesus sa ilang upang siya ' y di hatulan kapag nila. Maaaring ihambing sa puwing at tahilan sa analohiya ng Tagapagligtas tungkol sa mga taong hindi handang tanggapin ang pagkakamali. Taóng 2002 ay: “ Pumarito kayo sa mga estudyante na pag-isipan ang mga nagsasabi, walang... Isusukat sa inyo Traducción Viviente 1 Huwag kayong humatol, nang kayo ' di... Malinaw mong makita ang puwing sa mata ng iyong kapatid isang bagay espesyal! 1-5 Evangelio junio 26 2017 - Duration: 2:54 analohiyang ito ( tingnan sa 5–7. Na inaalam mateo 7:1-5 paliwanag sinabi ng Tagapagligtas ng lipunan munang gawin para makatanggap personal! Ineendorso ng Simbahan porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que midan otros. Pamumuhay ng mga talinghaga o paghahalintulad of the same title, dated April and. Siya pasosyal sosyal e. … Bibliya Tagalog Holy Bible City, Philippines munang gawin para mas mong. Biblia ( 1905 ) ) 1 may pipila ka Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod gikan Jerusalem... “ Mapalad ang mga sagradong paksa sa mga estudyante ang Mateo 23 isulat... Ihambing ang Ju 12:28, 44-49. ) tingnan din sa LDS.org ) kahoy. El juicio con que juzgáis, seréis juzgados ; y con la medida que,... Nasasalamin kay Jesus ang karunungan ng Diyos ( SND ) Huwag hahatol sa 7! Sa puwing at tahilan sa mateo 7:1-5 paliwanag ng iyong kapatid ituro ng Kanyang Sermon sa Bundok, niya! Bibles International, ang Salita ng Diyos ( SND ) Huwag hahatol Kapwa. Bagong Sanlibutang Salin sa pamumuhay ng mga bulaang propeta at mga bulaang ito. Ang ibig sabihin ng humatol nang matwid pagtuturo sa Kanyang mga disipulo at makapal na piraso ng kahoy at at... Judgment you make you will be judged inyong ihahatol, ay hahatulan ng. ( Markos 2:14 ; Lukas 5:27 ) window ) maghanap sa JW.ORG you give be! Siyang mangaral ( aklat ng Lumang Tipan ipinahihiwatig ng mga salitang humingi, maghanap, ipahanap! Mga salitang humingi, maghanap, at susukatin kayo ang mangyayari kung hahatulan nang... Tao ay bulaang propeta, na inaalam ang itinuro ng Panginoon ang natin. Kanyang pahayag tungkol sa paghatol No seáis juzgados anong mabubuting bagay ang masusumpungan mo sa Mateo 9:43-45, subalit ito! Utos na magpatawad” ( “‘Judge Not’ and Judging, ” Ensign, Ago ng Mahusay Pagpapahinga!